Privacy Policy

Ta aplikacja zbiera pewne dane osobowe od swoich użytkowników. Zgodnie z warunkami korzystania z usługi, podstawowy język witryny jest w języku angielskim. Treść została przetłumaczona na inne języki tylko dla wygody i może nie być całkowicie dokładna. Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu serwisu i polityki cookies.

Definicje prawne i odniesienia

Dane osobowe

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami, w tym osobisty numer identyfikacyjny, umożliwiają identyfikację lub identyfikację osoby fizycznej.

Dane użycia

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem niniejszej Aplikacji (lub usług stron trzecich wykorzystywanych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez Użytkowników korzystających z tej Aplikacji, adresy identyfikatora jednolitego zasobu (URI), czas żądania, metodę użytą do wysłania żądania do serwera, rozmiar pliku odebrany w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd itp.), kraj możliwości przeglądarki i systemu operacyjnego używane przez Użytkownika, różne szczegóły czasu na wizytę (na przykład czas spędzony na każdej stronie w Aplikacji) oraz szczegóły ścieżki następującej w aplikacji, ze szczególnym odniesieniem do sekwencji odwiedzonych stron i innych parametrów związanych z systemem operacyjnym urządzenia i/lub środowiskiem IT użytkownika.

Użytkownik lub członek

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, o ile nie określono inaczej, zbiega się z Zainteresowanym.

Zainteresowany

Osoba, której odnoszą się dane osobowe.

Odpowiedzialny za przetwarzanie (lub odpowiedzialny za przetwarzanie danych)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Posiadacza, zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Właściciel leczenia (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub w połączeniu z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa związane z funkcjonowaniem i korzystaniem z tego Aplikacji. Właściciel, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem tej Aplikacji.

Ta aplikacja

Sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika.

Usługi

Usługa świadczona przez tę Aplikację zgodnie z opisem w warunkach względnych (jeśli są dostępne) oraz w tej lokacji/aplikacji.

Unia Europejska, UE lub UE

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawierają wszystkie obecne państwa członkowskie do Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookie

Niewielka część danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika.

Adres e-mail

Zapewnia dostęp do podstawowego adresu e-mail użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami wielu przepisów, w tym art. 13/14 Rozporządzenie (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do niniejszej Aplikacji, chyba że w niniejszym dokumencie nie zaznaczono inaczej.

Administrator danych osobowych

Właścicielem przetwarzania danych osobowych jest Ignazio Tripodi we Włoszech, obecnie właściciel tej domeny. E-mail, aby się z nim skontaktować, jest admin@044.eu.

Rodzaje zebranych danych

Wśród Danych osobowych gromadzonych przez niniejszą Aplikację, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, są: imię i nazwisko; nazwisko; Płeć; data urodzenia; numer telefonu; adres; adres e-mail; hasło; Nazwa firmy; zawód; narodu; prowincja; numer faksu; obraz; miasto; numer UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (SSN); Dane użycia; pliki cookie; ogólne dane dotyczące działalności; pomiary ciała i indeksy; działalność ruchowa; działalność żywnościowa; aktywność snu; tętno i inne istotne dane; grupa krwi; unikatowe identyfikatory urządzeń do wyświetlania reklam (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA); E-mail; różne rodzaje danych; nazwa użytkownika; położenie geograficzne; Został.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych Danych osobowych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub na podstawie konkretnych tekstów wyjaśniających wyświetlanych przed gromadzeniem Danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie przekazywane przez Użytkownika lub, w przypadku Danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej Aplikacji.
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane wymagane przez niniejszą Aplikację są obowiązkowe, a niepodanie tych Danych może uniemożliwić tej Aplikacji świadczenie jej usług. W przypadkach, gdy ta Aplikacja wyraźnie stwierdza, że niektóre Dane nie są wymagane, Użytkownicy mogą nie ujawniać tych Danych bez konsekwencji dla dostępności lub działania Usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są wymagane, proszeni są o kontakt z Właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookie – lub innych narzędzi śledzących – przez niniejszą Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację ma na celu świadczenie Usługi wymaganej przez Użytkownika, oprócz innych w niniejszym dokumencie i w Polityce plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę strony trzeciej na przekazanie danych właścicielowi.

Jak i gdzie przetwarzane dane

Metody przetwarzania

Posiadacz podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu Danych.
Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi komputerowych włączonych, zgodnie z procedurami i metodami organizacyjnymi ściśle związanymi z określonymi celami. Oprócz Właściciela, w niektórych przypadkach Dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów menedżerów, zaangażowanych w działanie niniejszej Aplikacji (administracja, sprzedaż, marketing, prawne, administracja systemowa) lub stron zewnętrznych (takich jak osoby trzecie Częściowi dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy IT, agencje komunikacyjne) wyznaczyli, w razie potrzeby, podmiot przetwarzający dane przez Właściciela. Zaktualizowaną listę tych części można zażądać od właściciela w dowolnym momencie.

Podstawa prawna leczenia

Właściciel może przetwarzać Dane osobowe Użytkowników, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: Zgodnie z określonymi przepisami Posiadacz może mieć prawo do przetwarzania Danych osobowych do czasu rezygnacji, bez konieczności polegania na zgodzie lub którejkolwiek z poniższych podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania w każdym przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskim przepisom o ochronie danych;
 • Podanie Danych jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub dla jakichkolwiek zobowiązań przedumownych;
 • jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega Posiadacz;
 • Traktowanie jest związane z działalnością prowadzoną w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej wyznaczonej Posiadaczowi;
 • jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez Posiadacza lub przez osoby trzecie.

W każdym przypadku Właściciel z przyjemnością pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do leczenia, a w szczególności, czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umownym lub niezbędnym wymogiem zawarcia umowy.

Miejsca

Dane są przetwarzane w siedzibie Właściciela i wszędzie tam, gdzie znajdują się strony zaangażowane w leczenie.

W zależności od lokalizacji transfer danych może skutkować przekazaniem danych do kraju innego niż Twój własny. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalizacji tych przekazywanych danych, użytkownicy mogą zobaczyć sekcję zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo znać podstawę prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegace prawu międzynarodowemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak oraz środki bezpieczeństwa podjęte przez Posiadacza w celu ochrony jego danych.

Jeśli takie przeniesienie nastąpi, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytaj właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktów.

Czasy przechowywania

Dane osobowe muszą być przetwarzane i przechowywane tak długo, jak długo będą przechowywane w celu, dla którego zostały zebrane.

Więc:

 • Dane osobowe zebrane w celu wykonania umowy między właścicielem a użytkownikiem muszą być przechowywane do czasu pełnego wykonania tej umowy.
 • Dane osobowe gromadzone do celów uzasadnionych interesów Posiadacza muszą być przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć konkretne informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z Właścicielem.

Posiadacz może być uprawniony do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres czasu, gdy wyrazisz zgodę na takie traktowanie, pod warunkiem że zgoda nie zostanie cofnięta. Ponadto Posiadacz może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, gdy jest to wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego lub na polecenie organu.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe muszą zostać usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do skreślenia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być stosowane po upływie okresu przechowywania.

Celem leczenia

Twoje dane są zbierane w celu umożliwienia Właścicielowi świadczenia usług, a także w następujących celach: dostęp do kont osób trzecich, rejestracja i uwierzytelnianie, zarządzanie płatnościami, przeglądanie zawartości z platform zewnętrznych, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, reklama, zarządzanie bazami danych użytkowników, zarządzanie danymi aktywności, infrastruktura usług reklamowych, interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi, analiza, wydajność i testowanie funkcji. zawartość (testowanie A/B), remarketing behawioralny i kierowanie, przynależność komercyjna, hosting i infrastruktura zaplecza, ochrona przed spamem, zapisywanie kopii zapasowych i zarządzanie, optymalizacja i dystrybucja ruchu oraz funkcje społecznościowe.

Użytkownicy mogą znaleźć dodatkowe szczegółowe informacje na temat tych celów przetwarzania i konkretnych danych osobowych wykorzystywanych do każdego celu w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu.

Uprawnienia Facebooka wymagane przez tę Aplikację

Ta aplikacja może wymagać pewnych uprawnień Facebooka, które umożliwiają wykonywanie działań za pomocą konta użytkownika na Facebooku i pobieranie z niego informacji, w tym danych osobowych. Usługa ta umożliwia tej Aplikacji łączenie się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczonym przez Facebook Inc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat poniższych uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją dotyczącą uprawnień facebooka i oświadczeniem o ochronie prywatności naFacebooku.

Wymagane uprawnienia są następujące:

Domyślnie dotyczy to niektórych danych użytkownika, takich jak identyfikator, nazwa, obraz, płeć i ustawienia regionalne. Dostępne są również niektóre połączenia użytkownika, takie jak znajomi. Jeśli upubliczniłeś więcej danych, więcej informacji będzie dostępnych.

O mnie
Zapewnia dostęp do sekcji “Dane osobowe” w Twoim profilu.

Dostęp do list znajomych
Zapewnia dostęp do wszystkich utworzonych list znajomych.

Dostęp do list znajomych
Zapewnia dostęp do wszystkich utworzonych list znajomych.

Uzyskiwanie dostępu do strony CTA
Zapewnia dostęp do zarządzania zaproszeniem do akcji na stronach zarządzanych przez użytkownika.

Dostęp do prywatnych danych
Uzyskaj dostęp do prywatnych danych swoich i znajomych.

Żądania dostępu
Zapewnia dostęp do odczytu do zaproszeń do grona znajomych użytkownika.

Działania
Zapewnia dostęp do listy zadań użytkownika.

Powiadomienia o aplikacjach
Wysyłaj powiadomienia.

Urodziny
Zapewnia dostęp do urodzin.

Akcje w księgach

Interfejs API zarządzania przedsiębiorstwem
Odczyt i zapis z interfejsem API zarządzania przedsiębiorstwem.

Czat
Zapewnia aplikacje, które integrują się z facebookowym czatem z możliwością dostępu do użytkowników.

Odprawa
Zapewnia dostęp do odczytu do ewidencjonowania autoryzowanego użytkownika.

Kontakt e-mail
Przejdź na kontaktowy adres e-mail użytkownika.

Tworzenie zdarzeń
Umożliwia aplikacji tworzenie i edytowanie zdarzeń w imieniu użytkownika.

Tworzenie notatek
Dodawanie lub edytowanie notatek.

Aktualne miasto
Zapewnia dostęp do bieżącej lokalizacji użytkownika.

Uzyskiwanie dostępu do niestandardowych list znajomych
Zapewnia dostęp do nazw list niestandardowych tworzonych w celu organizowania znajomych.

Niestandardowe akcje użytkownika
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji opublikowanych przez inną aplikację określoną przez obszar nazw aplikacji.

Oferuje
Przeczytaj firmę.

Historia edukacji
Zapewnia dostęp do historii edukacji.

Adres e-mail
Zapewnia dostęp do podstawowego adresu e-mail użytkownika.

Zdarzenia
Zapewnia dostęp do listy zdarzeń, w których uczestniczy użytkownik.

Eksportowanie wiadomości
Eksportowanie wpisów i ich upublicznienie. Wszystkie wpisy zostaną wyeksportowane, w tym aktualizacje stanu.

Członkowie rodziny i status związku
Zapewnia dostęp do rodziny użytkownika, relacji osobistych i statusu relacji.

Działania fitness

Subskrypcje znajomych

Przyjaciele na mnie
Zapewnia dostęp do sekcji “Dane osobowe” w profilu znajomych.

Działania przyjaciół
Zapewnia dostęp do listy aktywności znajomych.

Urodziny przyjaciół
Zapewnia dostęp do urodzin znajomych.

Zameldyj się znajomi
Zapewnia dostęp do odczytu do ewidencjonowania znajomych, które użytkownik może zobaczyć.

Miasta aktualnych przyjaciół
Zapewnia dostęp do aktualnych lokalizacji znajomych.

Niestandardowe działania użytkowników znajomych
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji opublikowanych przez inną aplikację określoną przez obszar nazw aplikacji.

Historia edukacji przyjaciół
Zapewnia dostęp do historii edukacji znajomych.

Wydarzenia przyjaciół
Zapewnia dostęp do listy wydarzeń, w których uczestniczą Twoi znajomi.

Członkowie rodziny znajomych i status związku
Zapewnia dostęp do rodziny znajomego, relacji osobistych i statusu związku.

Gry znajomych i działania aplikacji
Umożliwia post aplikacji i pobiera działanie implementacji gry.

Grupy przyjaciół
Zapewnia dostęp do listy grup, do których należą twoi znajomi.

Miasto Przyjaciół
Zapewnia dostęp do rodzinnego miasta przyjaciół.

Zainteresowania przyjaciół
Zapewnia dostęp do list zainteresowań znajomych.

Przyjaciele tacy jak ja
Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które znajomymi polubili.

music.listens Akcje
Umożliwia aplikacji pobieranie opublikowanych akcji ze wszystkich aplikacji przy użyciu wbudowanej akcji music.listens.

Wiadomości znajomych. Odczytane akcje
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji publikowanych przez wszystkie aplikacje przy użyciu wbudowanej akcji news.reads.

Notatki znajomych
Zapewnia dostęp do notatek znajomych.

Obecność znajomych w Internecie
Zapewnia dostęp do obecności znajomego użytkownika w trybie online/offline.

Zdjęcia znajomych
Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez znajomych i zdjęć, na których oznaczono znajomych.

Pytania znajomych
Zapewnia dostęp do pytań zadawanych przez znajomych.

Religijne i polityczne poglądy przyjaciół
Zapewnia dostęp do przynależności religijnej i politycznej przyjaciół.

Inne znaczące znajomości i szczegóły związku
Zapewnia dostęp do preferencji relacji znajomych.

Stany Przyjaciół
Zapewnia dostęp do wiadomości o stanie znajomych i zameldowań.

Znajomi wideo. Zobacz działania
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji publikowanych przez wszystkie aplikacje przy użyciu wbudowanej akcji video.watches.

Filmy znajomych
Zapewnia dostęp do filmów, które znajomi przesłali i w których zostali oznaczeni.

Strony internetowe znajomych
Zapewnia dostęp do adresów URL witryn znajomych.

Historia pracy przyjaciół
Zapewnia dostęp do historii pracy znajomego.

Działania w grze i aplikacjach
Umożliwia post aplikacji i pobiera działanie implementacji gry.

Grupy
Zapewnia dostęp do listy grup, których użytkownik jest członkiem.

Rodzinnym mieście
Zapewnia dostęp do rodzinnego miasta użytkownika.

Spostrzeżenia
Zapewnia dostęp do odczytu danych usługi Insights dla stron, aplikacji i domen należących do użytkownika.

Interesy
Zapewnia dostęp do listy zainteresowań użytkownika.

Jak
Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które użytkownik lubił.

Lista znajomych

Zarządzanie reklamami
Daje możliwość zarządzania reklamami i dzwonienia do interfejsu API reklam Facebooka w imieniu użytkownika.

Zarządzanie listami znajomych
Umożliwia aplikacji tworzenie, usuwanie i edytowanie list znajomych użytkownika.

Zarządzanie grupami
Zarządzanie grupami użytkowników.

Zarządzanie skrzynką pocztową
Odczytywanie i wysyłanie wiadomości ze skrzynki pocztowej użytkownika.

Zarządzanie powiadomieniami
Umożliwia aplikacji odczytywanie powiadomień i oznaczanie ich jako przeczytanych.

Zarządzanie stronami
Umożliwia aplikacji pobieranie tokenów dostępu dla stron i aplikacji, którymi zarządza użytkownik.

Wiadomości mobilne w imieniu strony
Wysyłaj i odbieraj wiadomości mobilne w imieniu strony na Facebooku.

music.listen Akcja
Umożliwia aplikacji pobieranie opublikowanych akcji ze wszystkich aplikacji przy użyciu wbudowanej akcji music.listens.

Aktualności i tablica
Zapewnia dostęp do wszystkich wpisów w aktualnościach użytkownika i umożliwia aplikacji wyszukiwanie kanałów informacyjnych użytkownika.

Akcje news.read
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji publikowanych przez wszystkie aplikacje przy użyciu wbudowanej akcji news.reads.

Uwagi
Zapewnia dostęp do notatek użytkownika.

Dostęp w trybie offline
Dostęp do danych, gdy użytkownik nie korzysta z aplikacji.

Obecność w Internecie
Zapewnia dostęp użytkownika online

Wiadomości ze strony
Wysyłaj i odbieraj wiadomości za pośrednictwem strony na Facebooku.

Zdjęcia
Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez użytkownika i zdjęć, na których użytkownik został oznaczony.

Jak ja na mojej planszy
Publikuj historie o rzeczach, które użytkownik lubi na ścianie.

Publikowanie aktywności w aplikacji
Umożliwia aplikacji publikowanie w otwartym wykresie przy użyciu wbudowanych akcji, wyników, wyników lub akcji niestandardowych. Aplikacja może również publikować inne zadania, które są szczegółowo opisane w dokumencie Uprawnienia do publikowania na Facebooku.

Publikowanie jako strona
Pozwala publikować, komentować i doceniać jak każda strona zarządzana przez użytkownika.

Publikowanie zaewidencjonowania
Umożliwia aplikacji zaewidencjonować się w imieniu użytkownika.

Publikuj na Wall
Umożliwia aplikacji publikowanie treści, komentarzy i polubień w strumieniu użytkownika i strumieniach znajomych użytkownika.

Pytania
Zapewnia dostęp do pytań zadanych przez użytkownika.

Odczytywanie zawartości grupy
Umożliwia aplikacji odczytywanie zawartości w grupie zarządzanej przez użytkownika.

Czytanie skrzynki pocztowej
Umożliwia odczytywanie z skrzynki odbiorczej użytkownika.

Skrzynka pocztowa strony odczytu

Poglądy religijne i polityczne
Zapewnia dostęp do swoich przynależności religijnych i politycznych.

RSVP na imprezach
Włącza aplikację RSVP do zdarzeń w Twoim imieniu.

Udostępnij
Udostępnianie elementów w Twoim imieniu.

Pokaż listę stron zarządzanych
Zapewnia dostęp do pokazywania listy stron zarządzanych przez użytkownika.

Istotne inne i szczegóły sprawozdań
Zapewnia dostęp do preferencji relacji użytkownika.

Został
Zapewnia dostęp do komunikatów o stanie użytkownika i ewidencjonowania.

Aktualizacje stanu
Aktualizuje stan użytkownika.

Oznakowane miejsca

Wiadomości tekstowe
Wysyłaj wiadomości SMS na telefon użytkownika.

Przesyłanie zdjęć
Dodawanie lub edytowanie zdjęć użytkownika.

Subskrypcje użytkowników

Uzyskiwanie dostępu do wpisów na osi czasu użytkownika
Zapewnia dostęp do wpisów na osi czasu użytkownika.

Przesyłanie wideo
Dodawanie lub edytowanie filmów użytkownika.

video.watches Akcja
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji publikowanych przez wszystkie aplikacje przy użyciu wbudowanej akcji video.watches.

Wideo
Zapewnia dostęp do filmów przesłanych przez użytkownika i filmów, w których użytkownik został oznaczony.

Stronie internetowej
Zapewnia dostęp do adresu URL witryny użytkownika.

Historia pracy
Zapewnia dostęp do historii zadań.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe zbierane są w następujących celach i w następujących usługach:

Dostęp do kont innych firm

Ten typ usługi umożliwia tej aplikacji dostęp do danych z konta w usłudze innej firmy i wykonywanie akcji z nim.
Te usługi nie są automatycznie włączone, ale wymagają jawnego uprawnienia od użytkownika.

Logowanie się na konto Dysku Google (Google Inc.)

Ta usługa umożliwia tej Aplikacji łączenie się z Kontem użytkownika na Dysku Google, dostarczanym przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, gdzie użytkownik uzyskuje dostęp do tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Dostęp do konta w paski (Stripe Inc)

Usługa ta umożliwia tej Aplikacji łączenie się z kontem Użytkownika na Stripe, dostarczonym przez Stripe, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dostęp do konta na Twitterze (Twitter, Inc.)

Usługa ta pozwala tej aplikacji połączyć się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Twitter, dostarczone przez Twitter, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dostęp do konta na Facebooku (ta aplikacja)

Usługa ta umożliwia tej Aplikacji łączenie się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczonym przez Facebook, Inc.
Wymagane uprawnienia: O mnie; Dostęp do list znajomych; Strona dostępu CTA; Dostęp do prywatnych danych; Żądania dostępu; Działania; Powiadomienia o aplikacjach; Urodziny; Akcje książek; Interfejs API zarządzania przedsiębiorstwem; Czat; Zameldy; Kontaktowa wiadomość e-mail; Tworzenie zdarzeń; Tworzenie notatek; Bieżące miasto; Niestandardowy dostęp do list znajomych; Niestandardowe akcje użytkownika; Oferty; Historia edukacji; Poczta elektroniczna; Wydarzenia; Wpisów eksportowych; Członkowie rodziny i status związku; Działania fitness; Subskrypcje znajomych; Przyjaciele O mnie; Działania przyjaciół; Urodziny przyjaciół; Meliny znajomych; Aktualne miasta przyjaciół; Niestandardowe działania użytkownika znajomych; Historia edukacji przyjaciół; Wydarzenia przyjaciół; Członkowie rodziny znajomych i status związku; Gry znajomych i aktywność w aplikacji; Grupy przyjaciół; Rodzinne miasto przyjaciół; Zainteresowania przyjaciół; Przyjaciele’ Lubi; Muzyka przyjaciół.słucha Działań; Znajomi news.read Działania; Notatki znajomych; Obecność znajomych w Internecie; Zdjęcia znajomych; Pytania znajomych; Poglądy religijne i polityczne przyjaciół; Istotne inne osoby i szczegóły relacji przyjaciół; Statusy znajomych; Znajomi video.watches Działania; Filmy znajomych; Strony internetowe znajomych; Historia pracy przyjaciół; Gry i aktywność w aplikacji; Grupy; Rodzinne miasto; Szczegółowe informacje; Interesy; Lubi; Lista znajomych; Zarządzanie reklamami; Zarządzanie listami znajomych; Zarządzanie grupami; Zarządzanie skrzynką pocztową; Zarządzanie powiadomieniami; Zarządzanie stronami; Wiadomości mobilne w imieniu strony; music.listen Action; Aktualności i Ściany; news.read Działania; Uwagi; Dostęp w trybie offline; Obecność online; Wiadomości ze stron; Zdjęcia; Post lubi mój Wall; Publikowanie aktywności aplikacji; Publikowanie jako strona; Publikowanie zaewidencjonowania; Publikować na ścianie; Pytania; Przeczytaj zawartość grupy; Przeczytaj skrzynkę pocztową; Skrzynka pocztowa strony odczytu; poglądy religijne i polityczne; RSVP do zdarzeń; Udostępnij; Pokaż listę stron zarządzanych; Istotne inne i szczegóły relacji; Stan; Aktualizacje stanu; Ta Placesgged; Wiadomości tekstowe; Przesyłanie zdjęć; Subskrypcje użytkowników; Dostęp do postów na osi czasu użytkownika; Przesyłanie wideo; video.watches Akcja; Filmy; Strona internetowa; Historia pracy.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Reklamy

Ten rodzaj usługi umożliwia wykorzystanie Danych Użytkownika do celów reklamowych wyświetlanych w formie banerów i innych reklam w tej Aplikacji, ewentualnie w oparciu o Twoje zainteresowania.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe są wykorzystywane w tym celu. Poniżej przedstawiono informacje i warunki użytkowania.
Niektóre z poniższych usług mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikacji użytkowników lub mogą korzystać z techniki retargetingu behawioralnego, czyli wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie zainteresowania i zachowania w tym wykrytych poza niniejszą Aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich usług.
Oprócz rezygnacji oferowanego przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownik może zdecydować się nie używać plików cookie z usługi innej firmy, odwiedzając stronę rezygnacji z inicjatywy reklamowej sieci.

4w MarketPlace dla wydawców (4w MarketPlace sp.z.o.o.)

4w MarketPlace for Publishers to serwis reklamowy świadczony przez 4w MarketPlace Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Ad4Game (Ad4Game Irlandia Sp. z o.o.

Ad4Game to usługa reklamowa świadczona przez Ad4Game Ireland Limited.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Irlandia – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Adblade (Adblade.com/Congoo LLC)

Adblade to usługa reklamowa świadczona przez Adblade.com/Congoo LLC.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

AdBuddiz (SAS PURPLE BRAIN)

AdBuddiz to usługa reklamowa świadczona przez SAS PURPLE BRAIN.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Francja – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Adcash (Adcash O)

Adcash to usługa reklamowa świadczona przez Adcash O.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Estonia – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AdColony (Jirbo, Inc.)

AdColony to usługa reklamowa świadczona przez AdColony, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Adform

Adform to usługa reklamowa świadczona przez Adform.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Dania – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AdMob (AdMob Google Inc.)

AdMob to usługa reklamowa świadczona przez AdMob Google Inc.
Aby zrozumieć wykorzystanie danych przez Google, zapoznaj się z zasadami partnerów Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; unikatowe identyfikatory urządzeń do wyświetlania reklam (na przykład identyfikator reklamodawcy Google lub IDFA); Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

AdRally (Bezpiecznik zasilany, Inc.)

AdRally to usługa reklamowa świadczona przez Fuse Powered, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Reklamy mobilne Amazon (Amazon)

Amazon Mobile Ads to usługa reklamowa świadczona przez Amazon.com, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AppFlood (PapayaMobile, Inc.)

AppFlood to usługa reklamowa świadczona przez PapayaMobile, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności – Zrzeczenie się.

Apple iAd (Apple Inc.)

Apple iAd to usługa reklamowa świadczona przez Apple Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności – Zrzeczenie się.

Applifier (Applifier Ltd.)

Applifier to usługa reklamowa świadczona przez Applifier Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Finlandia – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Korporacja AppLovin

AppLovin to usługa reklamowa świadczona przez AppLovin Corporation.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Appnext Sp. z o.o.

Appnext to usługa reklamowa świadczona przez Appnext Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Brytyjskie Wyspy Dziewicze – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Infrastruktura usług reklamowych

Ten typ usługi ma na celu zapewnienie infrastruktury usług reklamowych, która umożliwia tej aplikacji utrzymanie sieci, która wyświetla zoptymalizowane i ukierunkowane reklamy.
W tym celu wymienione poniżej usługi mogą umożliwić Właścicielowi śledzenie unikalnych wizyt użytkowników i powiązanych schematów nawigacji, nawet za pomocą plików cookie.
To śledzenie może odbywać się w różnych witrynach lub aplikacjach w celu wyświetlania zoptymalizowanych i ukierunkowanych reklam.

AdButler (Sparklit Networks, Inc)

AdButler to usługa dostarczania serwerów reklamowych świadczona przez Sparklit Networks, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Analytics

Usługi w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci i mogą być używane do śledzenia twojego zachowania.

Śledzenie konwersji AdEspresso (Creative Web Srl)

Śledzenie konwersji AdEspresso to usługa analityczna świadczona przez Creative Web Srl, która łączy dane z sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Monitor konwersji adgoon (Reklame S.r.l.)

Śledzenie konwersji adgoon to usługa analityczna świadczona przez Reklame S.r.l., która łączy reklamę danych ad network z działaniami wykonywanymi w tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Adobe Analytics (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Analytics to usługa analityczna świadczona przez firmę Adobe Systems, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Alexa Metrics (Alexa Internet, Inc.)

Alexa Metrics to usługa analityczna świadczona przez Alexa Internet, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Amplituda (Sonalight, Inc.)

Amplituda to usługa analityczna świadczona przez Sonalight, Inc.
Ta usługa jest przeznaczona do analizy aplikacji mobilnych i może zbierać różne informacje o telefonie, wyróżnione w szeroko zakrojonej polityce prywatności.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Analytics zbierane bezpośrednio (Ta aplikacja)

Ta aplikacja korzysta z wewnętrznego systemu analizy, który nie angażuje osób trzecich.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

AppFireworks (App Fireworks Pty Ltd.)

AppFireworks to usługa analityczna świadczona przez App Fireworks Pty Ltd.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Australia – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zapisywanie kopii zapasowej i zarządzanie nimi

Ten typ usługi umożliwia właścicielowi zapisywanie kopii zapasowych tej aplikacji i zarządzanie nimi na zewnętrznych serwerach zarządzanych przez usługodawcę. Kopie zapasowe mogą obejmować kod źródłowy i zawartość, a także dane dostarczone przez użytkownika do tej aplikacji.

Lodowiec Amazonii (Amazon)

Amazon Glacier to usługa zapisywania kopii zapasowych dostarczanych przez Amazon Web Services Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Przynależność handlowa

Ten typ usługi umożliwia tej Aplikacji wyświetlanie reklam produktów lub usług innych firm. Reklamy mogą być wyświetlane jako linki reklamowe lub banery przy użyciu różnych typów grafiki.
Kliknięcia ikony lub banera opublikowanego w aplikacji są śledzone przez usługi innych firm wymienione poniżej i udostępniane tej aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat gromadzonych danych można znaleźć w polityce prywatności każdej usługi.

Affilinet GmbH

Affilinet to usługa partnerska banner świadczona przez AWIN AG.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Niemcy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AliExpress Affiliate (Alibaba.com Singapur E-Commerce Private Limited)

AliExpress Affiliate jest komercyjną usługą afiliacyjna świadczoną przez Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Singapur – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Afiliacje Amazon (Amazon)

Amazon Affiliate jest komercyjną usługą afiliacyjna świadczoną przez Amazon.com Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Amazon Omakase (Amazon)

Amazon Omakase to usługa partnerska banner świadczona przez Amazon.com Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Program partnerski Anastore (Anastore Bio S.L.)

Program partnerski Anastore jest komercyjną usługą afiliacyjna świadczoną przez Anastore Bio S.L.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Francja – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Wydajność zawartości i testowanie funkcji (testowanie A/B)

Usługi w tej sekcji umożliwiają Właścicielowi śledzenie i analizowanie odpowiedzi Użytkownika na ruch internetowy lub zachowanie związane ze zmianami struktury, tekstu lub jakiegokolwiek innego składnika tej Aplikacji.

Adobe Test & Target (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Test & Target to usługa testowa A/B świadczona przez firmę Adobe Systems Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Wyświetlanie zawartości z platform zewnętrznych

Ten typ usługi umożliwia wyświetlanie zawartości hostowane na platformach zewnętrznych bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcji z nim.
Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu internetowym dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy jej nie używają.

Widżet 3BMeteo (Meteosolutions srl)

Widżet 3BMeteo to usługa wizualizacji treści świadczona przez 3BMeteo i Meteosolutions srl.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Czcionki internetowe Adobe Edge (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Edge Web Fonts to usługa wyświetlania kroju pisma świadczona przez firmę Adobe Systems Incorporated, która udostępnia aplikację do integracji tej zawartości ze swoimi stronami.
Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; różne rodzaje danych są określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zarządzanie danymi o aktywności

Ten typ usługi umożliwia Właścicielowi korzystanie z danych aktywności zebranych przez urządzenie użytkownika dla tej Aplikacji do pracy lub zapewnienia określonych funkcji. Może to obejmować ruchy, tętno, zmiany wysokości lub dane dotyczące otoczenia.
W zależności od tego, co opisano poniżej, osoby trzecie mogą być zaangażowane w działania monitorujące.
Większość urządzeń umożliwia użytkownikowi kontrolowanie, jakie dane są dostępne lub przechowywane.

Dane aktywności wykryte przez urządzenie (ta aplikacja)

Ta aplikacja używa niektórych danych aktywności monitorowanych przez urządzenie do obsługi lub zapewnienia określonych funkcji.
Gromadzone dane osobowe: grupa krwi; pomiary ciała i indeksy; data urodzenia; działalność żywnościowa; Płeć; ogólne dane dotyczące działalności; tętno i inne istotne dane; działalność ruchowa; aktywności snu.

Apple HealthKit (Apple Inc.)

HealthKit to usługa zarządzania danymi biznesowymi świadczona przez firmę Apple Inc. Dzięki temu właściciel może uzyskiwać dostęp do danych aktywności lub przechowywać je.
Gromadzone dane osobowe: grupa krwi; pomiary ciała i indeksy; data urodzenia; działalność żywnościowa; Płeć; ogólne dane dotyczące działalności; tętno i inne istotne dane; działalność ruchowa; aktywności snu.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zarządzanie płatnościami

Usługi przetwarzania płatności umożliwiają aplikacji przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, ta Aplikacja udostępnia tylko informacje potrzebne do realizacji transakcji z pośrednikami finansowymi obsługującymi transakcję.
Niektóre z tych usług mogą również umożliwiać wysyłanie do Ciebie wiadomości czasowych, takich jak wiadomości e-mail zawierające faktury lub powiadomienia o płatnościach.

2Checkout (2Checkout.com, Inc.)

2Checkout to usługa płatnicza świadczona przez 2Checkout.com, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Adyen (Adyen B.V.)

Adyen to usługa płatnicza świadczona przez Adyen B.V.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: Holandia – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Allopass (Groupe Hi-Media USA, Inc.)

Allopass to usługa płatnicza świadczona przez Groupe Hi-Media USA, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Płatności Amazon (Amazon)

Amazon Payments to usługa płatnicza świadczona przez Amazon.com, Inc., która umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności online przy użyciu ich danych uwierzytelniających Amazon.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: Zapoznaj się z polityką prywatności Amazon – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Apple Pay (Apple Inc.)

Apple Pay to usługa płatnicza świadczona przez Apple Inc., która umożliwia użytkownikom dokonywanie płatności za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Infrastruktura hostingowa i zaplecza

Ten typ usługi jest przeznaczony do hostowania danych i plików, które umożliwiają tej aplikacji do uruchamiania i wdrażania, a także zapewnić infrastrukturę, która jest gotowa do wykonywania określonych funkcji lub części tej aplikacji. Niektóre z tych usług działają na serwerach rozproszonych geograficznie, co utrudnia określenie rzeczywistej lokalizacji przechowywania danych osobowych.

Sieć dostarczania treści Akamai (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai to usługa hostingowa świadczona przez Akamai Technologies, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Algolia (Algolia SAS)

Algolia to hosting zaplecza i usługa back-end świadczona przez Algolia SAS.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: Francja – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) to hosting zaplecza i usługa zaplecza świadczona przez Amazon Web Services, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: Zapoznaj się z polityką prywatności Amazon – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Interakcja z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi

Ten typ usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi platformami zewnętrznymi bezpośrednio ze stron tej aplikacji.
Interakcja i informacje uzyskane za pośrednictwem niniejszej Aplikacji zawsze podlegają zasadom zachowania prywatności Użytkownika dla każdej sieci społecznościowej.
Ten typ usługi może nadal zbierać dane o ruchu dla stron, na których usługa jest zainstalowana, nawet jeśli użytkownicy jej nie używają.
Zaleca się odłączenie od odpowiednich usług w celu upewnienia się, że dane przetwarzane w tej aplikacji nie są ponownie połączone z profilem użytkownika.

AddThis (Addthis Inc.)

AddThis jest usługą świadczoną przez Oracle Corporation, która wyświetla widżet, który umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz udostępnianie zawartości tej Aplikacji.
W zależności od konfiguracji usługa ta może wyświetlać widżety innych firm, takie jak menedżerowie sieci społecznościowych, w których współużytkowane są interakcje. W takim przypadku osoby trzecie, które dostarczają widżet, zostaną również poinformowane o interakcjach i danych dotyczących użytkowania na stronach, na których zainstalowana jest ta usługa.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AddToAny (AddToAny LLC)

AddToAny to usługa świadczona przez AddToAny LLC, która wyświetla widżet, który umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi i platformami zewnętrznymi oraz udostępnianie zawartości tej Aplikacji.
W zależności od konfiguracji usługa ta może wyświetlać widżety innych firm, takie jak menedżerowie sieci społecznościowych, w których współużytkowane są interakcje. W takim przypadku osoby trzecie, które dostarczają widżet, zostaną również poinformowane o interakcjach i danych dotyczących użytkowania na stronach, na których zainstalowana jest ta usługa.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

AngelList Follow przycisk i widżety społeczne (AngelList, LLC.)

Przycisk Follow i widżety społeczne w AngelList to usługi, które umożliwiają interakcję z siecią AngelList dostarczaną przez AngelList, LLC.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Ten typ usługi umożliwia zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych informacji kontaktowych w celu komunikowania się z Użytkownikiem.
Usługi te mogą również zbierać dane o dacie i godzinie wyświetlenia wiadomości przez użytkownika, a także o interakcji użytkownika z nią, takich jak kliknięcie łączy zawartych w wiadomości.

4Dem (Advision S.r.l.)

4Dem to usługa zarządzania adresami e-mail i dostarczania wiadomości świadczona przez Advision S.r.l.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail.

Lokalizacja leczenia: Włochy – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Amazon Prosta usługa poczty e-mail (Amazon)

Amazon Simple Email Service to usługa zarządzania adresami e-mail i wysyłania świadczona przez Amazon.com Inc.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Rejestracja i uwierzytelnianie

Rejestrując się lub uwierzytelniając, Użytkownicy zezwalają tej Aplikacji na ich identyfikację i udzielanie im dostępu do dedykowanych usług.
W zależności od poniższych czynności osoby trzecie mogą świadczyć usługi rejestrowania i uwierzytelniania. W takim przypadku niniejsza Aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez te usługi stron trzecich w celach rejestracyjnych lub identyfikacyjnych.

1Pass4.Me (Wszechstronność Werks)

1Pass4.Me jest usługą rejestracji i uwierzytelniania świadczoną przez Versatility Werks.
Gromadzone dane osobowe: adres; miasto; Nazwa firmy; narodu; data urodzenia; adres e-mail; numer faksu; imię; Płeć; nazwisko; hasło; numer telefonu; obraz; zawód; prowincja; numer ubezpieczenia społecznego (SSN).

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Remarketing behawioralny i kierowanie na nie

Ten rodzaj usługi umożliwia tej Aplikacji i jej partnerom informowanie, optymalizowanie i obsługę reklam na podstawie wcześniejszego korzystania z tej Aplikacji.
To zadanie jest wykonywane przez monitorowanie danych o użytkowaniu i za pomocą plików cookie, informacje, które są przekazywane do partnerów, którzy zarządzają remarketingiem i kierowaniem behawioralnym.
Oprócz rezygnacji oferowanego przez którąkolwiek z poniższych usług, użytkownik może zdecydować się nie używać plików cookie z usługi innej firmy, odwiedzając stronę rezygnacji z inicjatywy reklamowej sieci.

AdRoll, Inc.)

AdRoll to usługa reklamowa świadczona przez AdRoll, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się.

Google Ads Remarketing (Google Inc.)

Google Ads Remarketing to usługa remarketingu i kierowania behawioralnego świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której ta Aplikacja ma dostęp, która łączy aktywność tej Aplikacji z siecią reklamową Reklamy i plik cookie DoubleClick. Użytkownicy mogą nie używać plików cookie Google do dostosowywania reklam, odwiedzając Ustawienia reklam Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatnościZrzeczenie się. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Funkcje społecznościowe

Zapraszanie i sugerowanie znajomych (ta aplikacja)

Ta Aplikacja może korzystać z podanych danych osobowych, aby umożliwić Użytkownikom zapraszanie swoich znajomych – na przykład za pośrednictwem książki adresowej, jeśli dostęp został udzielony – i sugerować znajomym lub połączenia w nim.
Gromadzone dane osobowe: różnerodzaje danych.

Zaproszenia firebase (Google Inc.)

Firebase Invites to funkcja społecznościowa dostępna przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, gdzie ta aplikacja uzyskuje dostęp, co pozwala użytkownikom udostępniać tę Aplikację. Udostępnianie może zawierać kody referencyjne lub treści w ramach niniejszej Aplikacji i może odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub WIADOMOŚCI SMS. Udostępnianie jest śledzone za pomocą Google Analytics for Firebase, która informuje właściciela, że użytkownik otworzył lub zainstalował tę aplikację na zaproszenie.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Ogniste łącza dynamiczne (Google Inc.)

Firebase Dynamic Links to funkcja społecznościowa udostępniana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od tego, gdzie użytkownik uzyskuje dostęp do tej Aplikacji. Łącza dynamiczne są śledzone w Firebase lub Google Analytics for Firebase, które informują właściciela o szczegółach podróży użytkownika do tej aplikacji i w jego obrębie.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Profil publiczny (ta aplikacja)

Użytkownicy mogą mieć profile publiczne, które mogą wyświetlać inni użytkownicy. Oprócz podanych danych osobowych profil ten może zawierać interakcje użytkownika z tą Aplikacją.
Gromadzone dane osobowe: adres; miasto; Nazwa firmy; narodu; data urodzenia; adres e-mail; imię; Płeć; położenie geograficzne; nazwisko; numer telefonu; obraz; zawód; prowincja; statusu; Nazwę użytkownika.

Ochrona przed spamem

Ten typ usługi analizuje ruch tej Aplikacji, potencjalnie zawierający Dane Osobowe Użytkowników, w celu filtrowania ich od ruchu, wiadomości i treści uznanych za SPAM.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet to usługa bezpieczeństwa spamu świadczona przez Automattic Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

WebPurify (WebFurther, LLC.)

WebPurify jest usługą bezpieczeństwa spamu świadczoną przez WebFurther, LLC.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

VERSCaptcha (Wszechstronność Werks)

VERSCaptcha to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Versatility Werks.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Mollom (Mollom BVBA)

Mollom jest usługą ochrony spamu świadczoną przez Mollom BVBA.
Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje Danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Belgia – Polityka prywatności.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA to usługa ochrony przed spamem świadczona przez Google Inc.
Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności Google i warunkom użytkowania.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Ten typ usługi umożliwia tej aplikacji do dystrybucji zawartości przy użyciu serwerów znajdujących się w różnych krajach i optymalizacji ich wydajności.
To, jakie dane osobowe są przetwarzane, zależy od cech i sposobu wdrażania tych usług. Ich funkcją jest filtrowanie komunikacji między tą Aplikacją a przeglądarką użytkownika.
Biorąc pod uwagę powszechne wdrożenie tego systemu, trudno jest określić, gdzie jest przesyłana zawartość, która może zawierać dane osobowe użytkownika.

Sucuri CloudProxy (Sucuri, Inc.)

Sucuri CloudProxy to usługa optymalizacji ruchu i dystrybucji świadczona przez Sucuri, Inc.
Sposób integracji Sucuri CloudProxy oznacza, że filtruje cały ruch za pośrednictwem tej Aplikacji, czyli komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką użytkownika, jednocześnie umożliwiając zbieranie danych analitycznych z tej Aplikacji .
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Hermetyzuje, Inc.)

Encapsula to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu świadczona przez incapsula, Inc.
Sposób, w jaki Incapsula jest zintegrowany oznacza, że filtruje cały ruch za pośrednictwem tej Aplikacji, czyli komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką użytkownika, umożliwiając jednocześnie zbieranie danych analitycznych z tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare to usługa optymalizacji ruchu i dystrybucji świadczona przez Cloudflare Inc.
Sposób, w jaki Cloudflare jest zintegrowany, oznacza, że filtruje cały ruch za pośrednictwem tej Aplikacji, czyli komunikację między tą Aplikacją a przeglądarką użytkownika, umożliwiając jednocześnie zbieranie danych analitycznych z tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; różnych typów danych określonych w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zarządzanie bazami danych użytkowników

Ten typ usługi umożliwia Właścicielowi tworzenie profili użytkowników na podstawie adresu e-mail, imienia i nazwiska lub innych informacji, które Użytkownik przekazuje tej Aplikacji, a także śledzenie działań użytkownika za pomocą funkcji Analizę. Te dane osobowe mogą być również łączone z publicznie dostępnymi informacjami o Użytkowniku (np. profilami sieci społecznościowych) i używane do tworzenia profili prywatnych, które Właściciel może wyświetlać i używać do ulepszania tej Aplikacji.
Niektóre z tych usług mogą również zezwalać na przesyłanie wiadomości z czasem do użytkownika, takich jak wiadomości e-mail na podstawie określonych działań wykonywanych w tej aplikacji.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez ActiveCampaign, Inc.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; adres e-mail; różnych typów danych określonych w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Appboy (Appboy, Inc)

Appboy to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez Appboy, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

ZOHO CRM (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)

ZOHO CRM jest usługą zarządzania bazami danych użytkownika świadczoną przez Zoho Corporation Pvt. Ltd. lub ZOHO Corporation B.V., w zależności od tego, gdzie użytkownik uzyskuje dostęp do tej Aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail; różnych typów danych określonych w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności. Uczestnik Tarczy Prywatności.

Prawda (Invc Me, Inc.)

Vero jest usługą zarządzania pocztą e-mail i wysyłania świadczone przez True Holdings Australia Pty. Ltd.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Totango (Totango, LLC.)

Totango jest usługą zarządzania bazami danych użytkowników świadczoną przez Totango, LLC.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Informacje o prywatności.

Swrve Core & Push (Swrve New Media Inc.)

Swrve to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez Swrve New Media Inc.
Ta aplikacja może wysyłać powiadomienia wypychane do użytkownika.
Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; różnych typów danych określonych w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

SendinBlue Marketing Automation (SendinBlue SAS)

SendinBlue to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez SendinBlue SAS.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie; adres e-mail; Dane użycia.

Lokalizacja leczenia: Francja – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, inc.)

Salesforce Sales Cloud to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez salesforce.com, inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Salesforce Marketing Cloud (salesforce.com, inc.)

Salesforce Marketing Cloud to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez salesforce.com, inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Pipedrive (Pipedrive O)

Pipedrive to usługa zarządzania bazami danych użytkownika świadczona przez Pipedrive O.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: Estonia – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Pardot (Pardot LLC)

Pardot jest usługą zarządzania bazami danych użytkownika świadczoną przez Salesforce.com, inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Marketo Lead Generation (Marketo, Inc.)

Marketo Lead Generation to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez Marketo, Inc.
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail; różnych typów danych określonych w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

LeadOutcome (LeadOutcome, Inc.)

LeadOutcome to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez LeadOutcome, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Domofon Sp. z o.o.

Domofon to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez Intercom Inc. Domofon może być również używany jako środek komunikacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w naszych produktach.
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail; różne rodzaje danych są określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Infusionsoft (Infusion Software, Inc.)

Infusionsoft to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez Infusion Software, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Zarządzanie głównymi programu HubSpot (HubSpot, Inc.)

Zarządzanie przewodami HubSpot jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników świadczoną przez HubSpot, Inc.
Gromadzone dane osobowe: Różne rodzaje danych określone w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez HubSpot, Inc.
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail; numer telefonu; różnych typów danych określonych w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

FullContact (FullContact Inc.)

FullContact to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez FullContact Inc.
Gromadzone dane osobowe: nazwa firmy; data urodzenia; E-mail; imię; Płeć; nazwisko; różnych typów danych określonych w oświadczeniu o ochronie prywatności usługi.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Automatyczne wysyłanie (Autosend, Inc.)

Autosend to usługa zarządzania bazami danych użytkowników świadczona przez Firmę Autosend, Inc.
Gromadzone dane osobowe: adres e-mail; numer telefonu.

Lokalizacja leczenia: USA – Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dowiedz się więcej o danych osobowych

adnow.com

Aby dowiedzieć się więcej o polityce dotyczącej plików cookie, przeczytaj https://adnow.com/cookie-policy
Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności, przeczytaj https://adnow.com/privacy-policy

yllix.com

https://yllix.com/en/privacy-policy/

PopMyAds, właściwość

https://popmyads.com/privacy

Dostęp do książki adresowej

Ta Aplikacja może wymagać dostępu do książki adresowej.

Prawa użytkownika

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw dotyczących swoich danych przetwarzanych przez Właściciela.

W szczególności Użytkownicy mają prawo do wykonania następujących czynności:

 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody, gdy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Z zastrzeżeniem przetwarzania Twoich danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Więcej szczegółów znajduje się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Dostęp do danych. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie pewnych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych Danych.
  Sprawdź i wyszukaj korektę. Użytkownicy mają prawo zweryfikować dokładność swoich danych i zażądać ich aktualizacji lub poprawienia.
 • Ogranicz przetwarzanie twoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał swoich danych w celach innych niż przechowywanie.
 • Usuwanie danych osobowych. W pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych od Właściciela.
 • Odbieraj ich dane w formacie zmożliwości przeniesienia. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym przez maszynę oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazywania ich do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie tak długo, jak Dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi i że przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie, której jesteś członkiem, lub na zobowiązaniach przedumownych.
 • Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo złożyć skargę do swojego organu ochrony danych.

Szczegółowe informacje na temat prawa do sprzeciwu wobec leczenia

W przypadku gdy Dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej przypisanej Posiadaczowi lub w celu uzasadnionych interesów realizowanych przez Posiadacza, Użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu traktowaniu, podając powód ich szczególnej sytuacji w celu uzasadnienia sprzeciwu.

Użytkownicy powinni jednak wiedzieć, że jeśli ich dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z twoich praw można skierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Wnioski te mogą być wykonywane bezpłatnie i będą kierowane przez Właściciela tak szybko, jak to możliwe i zawsze w ciągu miesiąca.

Plik cookie polityki

Ta aplikacja używa plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, użytkownik może zapoznać się z polityką dotyczącą plików cookie.

Dowiedz się więcej o zbieraniu i przetwarzaniu danych

Sądowych
Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Właściciela do celów prawnych w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego użycia niniejszej Aplikacji lub Usług Pokrewnych.
Użytkownik twierdzi, że jest świadomy, że Właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na wniosek władz publicznych.

Dowiedz się więcej o swoich danych osobowych
Oprócz informacji zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, niniejsza Aplikacja może dostarczyć dodatkowych i kontekstowych informacji o poszczególnych Usługach lub zbieraniu i przetwarzaniu Danych Osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja
Do celów operacyjnych i konserwacyjnych ta Aplikacja i wszystkie usługi stron trzecich mogą zbierać pliki, które rejestrują interakcję z tą Aplikacją (dzienniki systemowe) przy użyciu innych danych osobowych (takich jak adres IP) w tym celu.

Informacje niezawarte w niniejszych zasadach
W każdej chwili właściciel może zażądać szczegółowych informacji na temat gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych. Informacje kontaktowe znajdują się na początku tego dokumentu.

Jak nie śledzić żądania są obsługiwane
Ta aplikacja nie obsługuje żądań “Nie śledź”.
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług stron trzecich, z których korzystasz, jest zgodna z żądaniami “Nie śledź”, zapoznaj się z ich polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, podając ją swoim Użytkownikom na tej stronie i ewentualnie w ramach niniejszej Aplikacji i/lub – niezależnie od tego, czy jest to technicznie i prawnie wykonalne – wysyłając powiadomienie do Użytkowników za pośrednictwem wszelkich informacji kontaktowych dostępnych właścicielowi. Zdecydowanie zalecamy, aby często sprawdzać tę stronę, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wymienionej u dołu.

Jeśli zmiany mają wpływ na czynności związane z przetwarzaniem danych wykonywanych na podstawie Twojej zgody, Posiadacz będzie musiał w razie potrzeby uzyskać nową zgodę.