Polityka prywatności

Ta aplikacja zbiera niektóre dane osobowe od swoich użytkowników. Jak określono w warunkach usługi, głównym językiem witryny jest w języku włoskim. Zawartość została przetłumaczona na inne języki wyłącznie w celach wygodnej i nie może być całkowicie dokładna. Niniejszy dokument stanowi integralną część warunków korzystania z serwisu i polityki cookies.

Definicje i odniesienia prawne

Dane osobowe

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami, w tym osobisty numer identyfikacyjny, w celu umożliwienia identyfikacji lub identyfikowalności danej osoby.

Dane użycia

Informacje automatycznie gromadzone za pośrednictwem tej aplikacji (lub usług osób trzecich zatrudnionych w tej aplikacji), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tej aplikacji, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas żądania, Metoda używana do wysłania żądania do serwera, wymiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi serwera (powodzenie, błąd, itp.), kraj pochodzenia, funkcjonalność przeglądarki i działania System używany przez użytkownika, różne szczegóły w czasie wizyty (na przykład czas spędzony na każdej stronie w aplikacji), a szczegóły dotyczące ścieżki, a następnie w aplikacji w szczególności odniesienie do kolejności stron odwiedził inne parametry dotyczące systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska IT użytkownika.

Użytkownik lub członek

Osoba, która korzysta z tej aplikacji, jeśli nie określono inaczej, pokrywa się z osobą zainteresowanemu.

Zainteresowany

Osoba, do której odnoszą się dane osobowe.

Odpowiedzialny za przetwarzanie (lub Menedżera przetwarzania danych)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, Agencja lub inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu właściciela, opisany w niniejszej polityce prywatności.

Administrator danych (lub właściciel)

Osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, Agencja lub jakikolwiek inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące działania i użytkowania niniejszego wniosku. Posiadacz, o ile nie określono inaczej, jest właścicielem niniejszej aplikacji.

Ta aplikacja

Sposób, w jaki dane osobowe użytkownika są gromadzone i przetwarzane.

Usługi

Usługi świadczone przez niniejszą aplikację w sposób opisany w względnych warunkach (jeśli są dostępne) oraz w tej witrynie/aplikacji.

Unia Europejska, UE lub UE

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie odniesienia do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie obejmują wszystkie obecne Państwa Członkowskie Unii Europejskiej i europejskiej przestrzeni gospodarczej.

Pliki cookie

Niewielka część danych przechowywanych na urządzeniu użytkownika.

Adres e-mail

Zapewnia dostęp do głównego adresu e-mail użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane zgodnie z postanowieniami większości przepisów prawa, w tym art. 13/14 rozporządzenia (UE) 2016/679 (rozporządzenie ogólne w sprawie ochrony danych).

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie niniejszej aplikacji, jeśli nie wskazano inaczej w niniejszym dokumencie.

Posiadacz przetwarzania danych osobowych

Właścicielem przetwarzania danych osobowych jest Ignacy Tripodi we Włoszech, obecnie właściciel tej domeny. E-mail do kontaktu jest admin@044.eu.

Rodzaje danych zebranych

Wśród danych osobowych zebranych z tej aplikacji, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, są: imię; nazwisko; Płci Data urodzenia; numer telefonu; adres adres e-mail; hasło Nazwa firmy; zawód gospodarstwa Prowincji Numer faksu; obrazu City Numer ubezpieczenia społecznego (SSN); Dane użytkowania; plików cookie dane dotyczące działalności ogólnej; środki i indeksy ciała; działań w zakresie przemieszczania się; działalność aktywność snu żywności; tętno i inne istotne dane; grupy krwi; unikatowe identyfikatory urządzeń reklamowych (np. Identyfikator reklamodawcy w Google lub IDFA); E-mail różnych typów danych; Nazwa użytkownika; Lokalizacja Państwa.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju zebranych danych znajdują się w dedykowanych sekcjach niniejszej polityki prywatności lub w konkretnym tekście objaśniającym, które pojawiają się przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie udostępniane przez użytkownika lub, w przypadku danych użycia, gromadzone automatycznie podczas korzystania z niniejszej aplikacji.
O ile nie określono inaczej, wszystkie dane wymagane przez niniejszą aplikację są obowiązkowe, a niedostarczenie tych danych może uniemożliwić tej aplikacji świadczenie usług. W przypadkach, w których niniejsza aplikacja wyraźnie zgadza się, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą swobodnie nie przekazywać tych danych bez wpływu na dostępność lub działanie usługi.
Użytkownicy, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, proszeni są o kontakt z właścicielem.
Jakiekolwiek korzystanie z plików cookies-lub innych instrumentów śledzenia-przez niniejszą aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez niniejszą aplikację ma na celu dostarczenie usługi żądanej przez użytkownika, jak również wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Zasady dotyczące plików cookie, jeśli są dostępne.

Użytkownicy są odpowiedzialni za dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej aplikacji i potwierdzają, że mają zgodę osoby trzeciej na dostarczenie danych właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Administrator przyjmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieautoryzowanemu zniszczeniu danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi komputerowych, które są włączane przez następujące procedury i metody organizacyjne oraz logice ściśle związane z określonymi celami. W uzupełnieniu do właściciela, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla niektórych rodzajów podmiotów zaangażowanych w funkcjonowanie niniejszego wniosku (Administracja, sprzedaż, Marketing, prawna, Administracja systemu) lub stron zewnętrznych (jako serwis techniczny osób trzecich dostawcy części, operatorzy poczty, dostawcy hostingu, firmy IT, agencje komunikacyjne) powołani, w razie potrzeby, podmioty przetwarzające dane przez właściciela. Zaktualizowany wykaz tych stron może być wezwany do właściciela w każdej chwili.

Podstawa prawna przetwarzania

Posiadacz może traktować dane osobowe użytkowników, jeśli jeden z następujących warunków:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jedno lub więcej konkretnych celów. Uwaga: zgodnie z niektórymi przepisami, posiadacz może być uprawniony do przetwarzania danych osobowych, dopóki użytkownik nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (opt-out), bez konieczności polegania na wyrażeniu zgody lub na żadnym z następujących podstaw prawnych. Nie ma to jednak zastosowania w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega Europejskiemu ustawodawstwu w sprawie ochrony danych;
 • przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań wynikających z przedkontraktowego;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który podlega posiadaczowi;
 • traktowanie jest związane z działalnością prowadzoną w interesie publicznym lub wykonywaniem władzy publicznej udzietej posiadaczowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez osoby trzecie.

W każdym przypadku, właściciel chętnie pomoże wyjaśnić podstawę prawną precyzuje, że ma ona zastosowanie do przetwarzania, a w szczególności, czy dostarczenie danych osobowych jest wymogiem prawnym lub umową, czy też wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy.

Miejsca

Dane są przetwarzane w siedzibie operacyjnej administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym strony zaangażowane w leczenie.

W zależności od pozycji użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z transferem danych do użytkownika w kraju innym niż ich własny. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania takich przekazywanych danych, użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje na temat sposobu rozpatrywania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo znać podstawę prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej podlegającej prawu międzynarodowemu publicznemu lub ustanowionej przez dwa lub więcej krajów, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, oraz środków bezpieczeństwa podjętych przez właściciela w celu ochrony ich danych.

Jeśli wystąpi ten transfer, użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej, sprawdzając odpowiednie sekcje tego dokumentu lub zapytać właściciela, korzystając z informacji podanych w sekcji kontaktów.

Czasy retencji

Dane osobowe muszą być przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do celów, dla których zostały zebrane.

Dlatego:

 • Zebrane dane osobowe w celach związanych z realizacją umowy między właścicielem a użytkownikiem muszą zostać zachowane do czasu całkowitego wykonania umowy.
 • Zebrane dane osobowe do celów uzasadnionych interesów posiadacza muszą zostać zachowane przez czas niezbędny do osiągnięcia takich celów. Użytkownicy mogą znaleźć konkretne informacje dotyczące uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem.

Posiadacz może być uprawniony do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres za każdym razem, gdy użytkownik wyraził zgodę na takie traktowanie, pod warunkiem że taka zgoda nie zostanie cofnięta. Ponadto posiadacz może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres za każdym razem, gdy jest to wymagane do wypełnienia zobowiązania prawnego lub na mocy nakazu władzy.

Na koniec okresu przechowywania dane osobowe muszą zostać usunięte. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych nie mogą być stosowane po upływie okresu przechowywania.

Celem leczenia

Dane dotyczące użytkownika są zbierane w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług, jak również do następujących celów: dostęp do konta osób trzecich, rejestracja i uwierzytelnianie, obsługa płatności, wyświetlanie zawartości z platform zewnętrznych, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, reklama, zarządzanie, użytkownicy baz danych, działania związane z zarządzaniem danymi, infrastruktura, reklama, interakcja z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami, analityka i wydajność testowanie funkcjonalności treści (testowanie A/B), remarketing i targetowanie behawioralne, przynależność komercyjna, infrastruktura hostingu i zaplecza, ochrona przed spamem, Rescue i zarządzanie kopią zapasową, optymalizacją i dystrybucją ruchu oraz funkcjami społecznościowymi.

Użytkownicy mogą znaleźć bardziej szczegółowe informacje na temat tych celów przetwarzania oraz konkretne dane osobowe wykorzystywane do każdego celu w odpowiednich sekcjach niniejszego dokumentu.

Uprawnienia, które Facebook żąda od tej aplikacji

Ta aplikacja może wymagać pewnych uprawnień na Facebooku, które pozwalają na wykonywanie działań z kontem Facebook użytkownika i pobierać informacje, w tym dane osobowe, z niego. Ta usługa umożliwia nawiązanie połączenia z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczany przez Facebook Inc.

Aby uzyskać więcej informacji na temat następujących uprawnień, zapoznaj się z dokumentacją uprawnień Facebooka ipolityką prywatności Facebooka.

Wymagane uprawnienia są następujące:

Domyślnie obejmuje to pewne dane użytkownika, takie jak identyfikator, nazwa, obraz, płeć i ustawienia regionalne. Istnieją również pewne połączenia użytkownika, takie jak znajomi. Jeśli użytkownik upublicznie więcej danych, będą dostępne dodatkowe informacje.

O mnie
Zapewnia dostęp do „informacji osobistych” swojego profilu.

Dostęp do list znajomych
Zapewnia dostęp do wszystkich list znajomych utworzonych przez użytkownika.

Dostęp do list znajomych
Zapewnia dostęp do wszystkich list znajomych utworzonych przez użytkownika.

Dostęp do strony CTA
Zapewnia dostęp do zarządzania wywołanie akcji na stronach zarządzanych przez użytkownika.

Dostęp do danych prywatnych
Dostęp do prywatnych danych użytkownika i znajomych.

Żądania dostępu
Zapewnia dostęp do odczytu do żądania znajomego użytkownika.

Działania
Zapewnia dostęp do listy działań użytkownika.

Aplikacja powiadomienia
Wyślij powiadomienia.

Urodziny
Zapewnia dostęp do urodzin.

Akcje na książkach

Zarządzanie interfejsami API
Odczyt i zapis w firmie zarządzającej interfejsami API.

Czat
Udostępnia aplikacje, które integrują się z czatu na Facebooku dostęp do użytkowników.

Zameldowanie
Zapewnia dostęp do odczytu do ewidencjonować autoryzowany użytkownik.

Kontakt mailowy
Dostęp do kontaktowego adresu e-mail użytkownika.

Tworzenie wydarzeń
Zezwala aplikacji na tworzenie i modyfikowanie zdarzeń w imieniu użytkownika.

Tworzenie notatek
Dodaj lub Edytuj notatki.

Aktualne miasto
Zapewnia dostęp do bieżącej lokalizacji użytkownika.

Dostęp do list znajomych, niestandardowych
Zapewnia dostęp do nazw niestandardowych list utworzonych przez użytkowników do organizowania swoich znajomych.

Niestandardowe akcje użytkownika
Umożliwia aplikacji pobrać akcje opublikowane przez inną aplikację, jak określono w przestrzeni nazw aplikacji.

Oferuje
Przeczytaj aktywność transakcji.

Historia edukacji
Zapewnia dostęp do historii edukacji.

E-mail
Zapewnia dostęp do głównego adresu e-mail użytkownika.

Zdarzenia
Zapewnia dostęp do listy zdarzeń, do których użytkownik uczestniczy.

Eksportowanie wiadomości
Eksportuj posty i upublicznić je. Wszystkie posty zostaną wyeksportowane, w tym aktualizacje stanu.

Członkowie rodziny i stan stosunków
Zapewnia dostęp do rodziny użytkownika, relacji osobistych i stosunków państwowych.

Akcje fitness

Subskrypcje znajomych

Znajomi o mnie
Zapewnia dostęp do „danych osobowych” profilu znajomych.

Działania przyjaciół
Zapewnia dostęp do listy aktywności znajomych.

Urodziny znajomych
Zapewnia dostęp do urodzin znajomych.

Zameldowanie znajomych
Zapewnia dostęp do odczytu do znajomych ewidencjonować, które użytkownik może zobaczyć.

Rzeczywiste miasta Twoich znajomych
Zapewnia dostęp do aktualnych lokalizacji znajomych.

Niestandardowe akcje użytkownika znajomych
Umożliwia aplikacji pobrać akcje opublikowane przez inną aplikację, jak określono w przestrzeni nazw aplikacji.

Historia edukacji przyjaciół
Zapewnia dostęp do historii edukacji przyjaciół.

Wydarzenia przyjaciół
Zapewnia dostęp do listy zdarzeń z udziałem znajomych.

Członkowie rodziny, znajomi i raporty o statusie
Zapewnia dostęp do rodziny znajomego, relacji osobistych i stosunków państwowych.

Gry znajomych i działania aplikacji
Pozwala na post aplikacji i pobiera zadanie realizacji gry.

Grupy znajomych
Zapewnia dostęp do listy grup, których są częścią znajomych użytkownika.

Miasto przyjaciół
Zapewnia dostęp do rodzimych miasta przyjaciół.

Interesy przyjaciół
Zapewnia dostęp do listy zainteresowań znajomych.

Lubię znajomych
Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które są lubiane przez znajomych.

Music. listens akcje
Zezwala aplikacji na pobieranie akcji opublikowanych przez wszystkie aplikacje przy użyciu muzyki akcji. nasłuchuje zintegrowane.

Wiadomości o przyjaciołach. Działania odczytane
Zezwala aplikacji na pobieranie akcji opublikowanych przez wszystkie aplikacje za pomocą akcji News. zintegrowane odczyty.

Notatki przyjaciół
Zapewnia dostęp do notatek znajomych.

Obecność znajomych w Internecie
Zapewnia dostęp do online/offline znajomego użytkownika.

Zdjęcia znajomych
Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez znajomych i zdjęć, w których znajomi zostali oznakowanych.

Pytania znajomych
Zapewnia dostęp do pytań stawianych przez przyjaciół.

Poglądy religijne i polityka przyjaciół
Zapewnia dostęp do religijnych afiliacji i polityk przyjaciół.

Znaczących innych przyjaciół i szczegóły relacji
Zapewnia dostęp do preferencji raportu znajomych.

Członek przyjaciół
Zapewnia dostęp do komunikatów o stanie i ewidencjonów znajomych.

Wideo z przyjaciółmi. Obejrzyj działania
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji opublikowanych przez wszystkie aplikacje za pomocą wideo akcji. zintegrowane zegarki.

Wideo przyjaciół
Zapewnia dostęp do filmów, które Twoi znajomi przesłali i gdzie zostały oznakowane.

Strony internetowe znajomych
Zapewnia dostęp do adresu URL witryny sieci Web znajomych.

Historia pracy przyjaciół
Zapewnia dostęp do historii pracy znajomego.

Działania, gry i aplikacje
Pozwala na post aplikacji i pobiera zadanie realizacji gry.

Grupy
Zapewnia dostęp do listy grup, których użytkownik jest członkiem.

Rodzinnym mieście
Zapewnia dostęp do rodzinnego miasta użytkownika.

Spostrzeżenia
Zapewnia dostęp do odczytu danych Insights dla stron, aplikacji i domen, które użytkownik jest właścicielem.

Interesy
Zapewnia dostęp do listy zainteresowań użytkownika.

Jak
Zapewnia dostęp do listy wszystkich stron, które użytkownik ma lubił.

Lista znajomych

Zarządzanie reklamami
Zapewnia możliwość zarządzania reklamami i wywoływania interfejsu API reklam Facebooka w imieniu użytkownika.

Zarządzaj listami znajomych
Umożliwia aplikacji tworzenie, usuwanie i edytowanie list znajomych użytkownika.

Zarządzanie grupami
Zarządzanie grupami użytkowników.

Zarządzanie skrzynką pocztową
Odczytywanie i wysyłanie wiadomości ze skrzynki pocztowej użytkownika.

Zarządzaj powiadomieniami
Zezwala aplikacji na odczytywanie powiadomień i oznaczanie ich jako przeczytanych.

Zarządzanie stronami
Zezwala aplikacji na pobieranie tokenu dostępu dla stron i aplikacji, które zarządza użytkownik.

Wiadomości mobilne dla i w imieniu strony
Wysyłaj i odbierasz wiadomości na komórkę, aby uwzględnić stronę Facebook.

muzyki. Posłuchaj akcji
Zezwala aplikacji na pobieranie akcji opublikowanych przez wszystkie aplikacje przy użyciu muzyki akcji. nasłuchuje zintegrowane.

Aktualnosci i sciany
Zapewnia dostęp do wszystkich wpisów w aktualnościach użytkownika i pozwala aplikacji na wyszukiwanie w aktualnościach użytkownika.

Akcje News. Read
Zezwala aplikacji na pobieranie akcji opublikowanych przez wszystkie aplikacje za pomocą akcji News. zintegrowane odczyty.

Notatki
Zapewnia dostęp do notatek użytkownika.

Dostęp w trybie offline
Dostęp do danych, gdy użytkownik nie korzysta z aplikacji.

Obecność w Internecie
Zapewnia dostęp do użytkownika online

Strona wiadomości
Wysyłaj i odbierasz wiadomości za pośrednictwem strony na Facebooku.

Zdjęcia
Zapewnia dostęp do zdjęć przesłanych przez użytkownika i zdjęć, w których użytkownik został oznaczony.

Publiczne lubię na mojej ścianie
Publikuj historie o rzeczach, które użytkownik lubi na ścianie.

Aplikacja działań publicznych
Zezwala aplikacji na publikowanie na otwartym wykresie przy użyciu wbudowanych akcji, osiągnięć, wyników lub akcji niestandardowych. Aplikacja może również publikować inne działania, które są wyszczególnione w dokumencie uprawnienia do publikowania na Facebooku.

Opublikuj jako stronę
Umożliwia publikowanie, komentowanie i docenienie sposobu, w jaki strony zarządzane przez użytkownika.

Publiczne zameldowanie
Zezwala aplikacji na przeprowadzenie odprawy w imieniu użytkownika.

Publiczne na ścianie
Umożliwia aplikacji do publikowania treści, komentarzy i lubię strumień użytkownika, a w strumieniach znajomych użytkownika.

Pytania
Zapewnia dostęp do pytań stawianych przez użytkownika.

Czytanie zawartości grupy
Zezwala aplikacji na odczytywanie zawartości w grupie zarządzanej przez użytkownika.

Odczytywanie skrzynki pocztowej
Zapewnia możliwość odczytu ze skrzynki odbiorczej użytkownika.

Strona skrzynki pocztowej do czytania

Poglądy religijne i polityczne
Zapewnia dostęp do religijnych afiliacji i polityk użytkownika.

RSVP do wydarzeń
Włącza aplikację do protokołu RSVP do zdarzeń w imieniu użytkownika.

Udostępnij
Udostępniaj elementy w imieniu użytkownika.

Wyświetlanie listy zarządzanych stron
Zapewnia dostęp do wyświetlania listy stron zarządzanych przez użytkownika.

Inne istotne i szczegóły relacji
Zapewnia dostęp do preferencji relacji.

Państwa
Zapewnia dostęp do komunikatów o stanie i ewidencjonować użytkownika.

Aktualizacje statusów
Aktualizuje stan użytkownika.

Miejsca otagowane

Wiadomości tekstowe
Wysyłanie wiadomości SMS do telefonu użytkownika.

Prześlij zdjęcia
Dodawanie lub modyfikowanie zdjęć użytkownika.

Subskrypcje użytkowników

Dostęp do postu na osi czasu użytkownika
Zapewnia dostęp do postu na osi czasu użytkownika.

Ładowanie wideo
Dodaj lub edytuj film użytkownika.

wideo. zegarki akcja
Umożliwia aplikacji pobieranie akcji opublikowanych przez wszystkie aplikacje za pomocą wideo akcji. zintegrowane zegarki.

Wideo
Zapewnia dostęp do filmów przesłanych przez użytkownika i filmów, do których użytkownik jest oznakowany.

Witryna sieci Web
Zapewnia dostęp do adresu URL witryny sieci Web użytkownika.

Historia pracy
Zapewnia dostęp do historii pracy.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są zbierane w następujących celach i za pomocą następujących usług:

Dostęp do konta innych firm

Ten typ usługi umożliwia tej aplikacji dostęp do danych z Twojego konta w usłudze innej firmy i wykonywanie z nim działań.
Te usługi nie są aktywowane automatycznie, ale wymagają wyraźnej zgody użytkownika.

Dostęp do konta dysku Google (Google Inc.)

Ta usługa umożliwia nawiązanie połączenia z kontem użytkownika na dysku Google, dostarczonymi przez Google, LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której użytkownik uzyskuje dostęp do tej aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności. Uczestnik do tarczy prywatności.

Dostęp do konta w Stripe (Stripe Inc)

Ta usługa pozwala tej aplikacji na łączenie się z kontem użytkownika na Stripe, który jest dostarczany przez Stripe, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Dostęp do konta na Twitterze (Twitter, Inc.)

Ta usługa umożliwia tej aplikacji do łączenia się z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Twitter, dostarczone przez Twitter, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Dostęp do konta Facebook (Ta aplikacja)

Ta usługa umożliwia nawiązanie połączenia z kontem użytkownika w sieci społecznościowej Facebook, dostarczany przez Facebook, Inc.
Wymagane uprawnienia: o mnie, dostęp do list znajomych; Strona dostępu do strony CTA; Dostęp do prywatnych danych; Żądania dostępu; Działania, powiadomienia aplikacji; Urodziny Książki działania; Interfejs API zarządzania biznesowego; Czat Zaewidencjonowania Kontaktowy adres e-mail; Tworzenie zdarzeń; Tworzenie notatek, bieżące miasto, niestandardowe listy znajomych dostęp; Niestandardowe akcje użytkownika; – Oferty Historia edukacji; E-mail Wydarzeń Eksportuj posty, członkowie rodziny i status związku; Działania fitness; Subskrypcje znajomych; Znajomi „o mnie, aktywności znajomych, urodziny znajomych; Znajomi ‚ checkins; Przyjaciele ‚ aktualny miasta, przyjaciele ‚ zwyczaj użytkownik akcje, przyjaciele ‚ wykształcenie historia, przyjaciele ‚ zawody, przyjaciele ‚ rodzina członki i stosunki stan, przyjaciele ‚ zawody i aplikacja aktywność, przyjaciele ‚ grupy, przyjaciele ‚ rodzinne miasto, przyjaciele ‚ zainteresowanie przyjaciele ‚ lubi, Muzyka przyjaciół. słucha działań, wiadomości znajomych. czytaj działania, notatki znajomych, obecność znajomych online, zdjęcia znajomych, pytania znajomych, przyjaciół religijnych i poglądów politycznych, przyjaciół znaczących innych i szczegóły relacji, statusy znajomych; Wideo znajomych. zegarki akcje, filmy znajomych, strony internetowe znajomych; Historia pracy znajomych; Aktywność w grach i aplikacjach; Grup Hometown Insights Interesów Lubi Lista znajomych; Zarządzaj reklamami; Zarządzaj listami znajomych; Zarządzanie grupami; Zarządzanie skrzynkami pocztowymi; Zarządzaj powiadomieniami; Zarządzanie stronami; Mobile Messaging w imieniu strony; Music. Listen działania, Aktualności i Wall; News. Read działania; Zauważa Dostęp offline; Obecność w Internecie; Wiadomości na stronie; Zdjęcia, post lubi moją ścianę; Publikowanie aktywności aplikacji; Opublikuj jako stronę; Publikowanie Zaewidencjonów; Opublikuj na ścianie; Pytania Czytaj zawartość grupy; Odczyt skrzynki pocztowej; Czytaj stronę skrzynki pocztowej; Poglądy religijne i polityczne; RSVP do zdarzeń; Podzielisz Pokaż listę zarządzanych stron; Istotne inne i szczegóły relacji; Status Aktualizacje statusu; Tagged miejsca; Wiadomości tekstowe; Prześlij zdjęcia; Subskrypcje użytkowników; Oś czasu użytkownika wpisy dostępu; Przesyłanie wideo; Video. zegarki akcja, filmy; Stornie Historia pracy.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności. Uczestnik do tarczy prywatności.

Reklamy

Ten rodzaj usługi pozwala na wykorzystanie danych użytkownika do celów reklamowych wyświetlanych w formie banerów i innych reklam na tej aplikacji, ewentualnie na podstawie zainteresowań użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie dane osobowe, które mają być wykorzystane w tym celu. Poniżej znajdują się szczegóły i warunki użytkowania.
Niektóre z wymienionych niżej usług mogą wykorzystywać pliki cookie do identyfikowania użytkowników lub korzystania z techniki retargetingu behawioralnego lub wyświetlania reklam dostosowanych do zainteresowań i zachowań użytkownika, w tym tych wykrytych poza niniejszą aplikacją. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności odpowiednich usług.
Oprócz rezygnacji z usług oferowanych przez którąkolwiek z poniższych serwisów, użytkownik może zdecydować, że nie korzysta z plików cookie usługi innej firmy, odwiedzając stronę, aby zrezygnowaćz inicjatywy dotyczącej reklamy sieciowej.

4W MarketPlace dla wydawców (4W MarketPlace Srl)

4W MarketPlace for Publishers to usługa reklamowa dostarczana przez 4W MarketPlace SRL.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Włochy- Polityka prywatności.

Ad4Game (Ad4Game Irlandia Limited)

Ad4Game jest usługą reklamową dostarczonymi przez Ad4Game Irlandia Limited.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Irlandia- Polityka prywatności.

AdBlade (Adblade.com/Congoo LLC)

AdBlade to usługa reklamowa świadczona przez Adblade.com/Congoo LLC.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

AdBuddiz (SAS purpurowy mózg)

AdBuddiz jest usługą reklamową dostarczany przez SAS PURPLE BRAIN.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce leczenia: Francja- Polityka prywatności.

Adcash (Adcash OÜ)

Adcash jest usługą reklamową dostarczany przez Adcash OÜ.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Estonia- Polityka prywatności.

AdColony (Jirbo, Inc.)

AdColony jest usługą reklamową dostarczany przez AdColony, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

Adform (Adform)

Adform jest usługą reklamową dostarczany przez Adform.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Niemcy- Polityka prywatności.

AdMob (AdMob Google Inc.)

AdMob jest usługą reklamową dostarczany przez AdMob Google Inc.
Aby zrozumieć wykorzystanie danych przez Google, zapoznaj się z polityką partnerów Google.
Gromadzone dane osobowe: pliki cookie, unikatowe identyfikatory urządzeń reklamowych (np. Identyfikator reklamodawcy w Google lub IDFA); Danych o użytkowaniu.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

AdRally (bezpiecznik zasilany, Inc.)

AdRally jest usługą reklamową dostarczonym przez Fuse Powered, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Reklamy mobilne Amazon (Amazon)

Amazon Mobile ads to usługa reklamowa dostarczana przez Amazon.com, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

AppFlood (PapayaMobile, Inc.)

AppFlood jest usługą reklamową dostarczany przez PapayaMobile, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

Apple iAd (Apple Inc.)

Apple iAd jest usługą reklamową dostarczany przez firmę Apple Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

Applifier (Applifier Ltd.)

Applifier to usługa reklamowa świadczona przez Applifier Ltd.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania danych: Finlandia- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

AppLovin (AppLovin Corporation)

AppLovin jest usługą reklamową zapewniany przez AppLovin Corporation.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

Appnext (Appnext Sp. z O.o.)

Appnext jest usługą reklamową dostarczany przez Appnext Ltd.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania danych: Brytyjskie Wyspy Dziewicze- Polityka prywatności.

Reklama usług infrastrukturalnych

Ten rodzaj usługi ma na celu zapewnienie infrastruktury usług reklamowych, które pozwala tej aplikacji na utrzymanie własnej sieci, która obsługuje reklamy, które są zoptymalizowane i ukierunkowane.
W tym celu wymienione niżej usługi mogą pozwolić właścicielowi na śledzenie wizyt użytkowników i unikalnych schematów związanych z nawigacją, nawet przy pomocy plików cookies.
To śledzenie można zrobić w różnych witrynach lub aplikacji, w celu wyświetlania reklam, które są zoptymalizowane i ukierunkowane.

AdButler (Sparklit Networks, Inc)

AdButler jest usługą dostarczania serwerów reklamowych, dostarczanych przez Sparklit Networks, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Analytics

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi monitorowanie i analizowanie ruchu w sieci Web i mogą być używane do śledzenia zachowania użytkownika.

Śledzenie konwersji AdEspresso (Creative Web Srl)

Śledzenie konwersji, AdEspresso to usługa analizy świadczona przez Creative Web SRL, która łączy dane sieci reklamowej Facebooka z działaniami wykonywaną w tej aplikacji.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Włochy- Polityka prywatności.

Monitoring konwersji Adgoon (reklame Srl)

Śledzenie konwersji Adgoon to usługa analizy świadczona przez reklame SRL, która łączy dane z sieci reklamowej Adgoon z działaniami wykonywaną w tej aplikacji.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Włochy- Polityka prywatności.

Adobe Analytics (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Analytics to usługa analizy świadczona przez firmę Adobe Systems, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

Alexa metryki (Alexa Internet, Inc.)

Alexa Metrics to Usługa analityczna świadczona przez Alexa Internet, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

Amplituda (Sonalight, Inc.)

Amplituda to Usługa analityczna dostarczana przez Sonalight, Inc.
Ta usługa jest przeznaczona do analizy aplikacji mobilnej i może zbierać różne informacje o telefonie, wyróżnione w polityce prywatności amplitudy.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Analytics zebrane bezpośrednio (Ta aplikacja)

Ta aplikacja korzysta z systemu analizy wewnętrznej, która nie wiąże się z osobą trzecią.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

AppFireworks (aplikacja fajerwerki Pty Ltd.)

AppFireworks to usługa analizy świadczona przez App Fireworks Pty Ltd.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Australia- Polityka prywatności.

Zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi

Ten typ usługi pozwala właścicielowi na zapisywanie i zarządzanie kopiami zapasowymi tej aplikacji na zewnętrznych serwerach zarządzanych przez sam usługodawca. Kopie zapasowe mogą zawierać kod źródłowy i zawartość, a także dane dostarczone przez użytkownika do tej aplikacji.

Amazon lodowiec (Amazon)

Amazon Glacier to usługa do zapisywania i zarządzania kopiami zapasowymi zapewniany przez Amazon Web Services Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Działalność afiliacyjna

Ten rodzaj usługi pozwala tej aplikacji na wyświetlanie reklam produktów lub usług osób trzecich. Reklamy mogą być wyświetlane jako linki reklamowe lub baner przy użyciu różnych typów grafik.
Klikam na ikonę lub baner wysłany do aplikacji są śledzone przez usługi innych firm wymienionych poniżej, i udostępniane z tej aplikacji.
Szczegółowe informacje na temat zebranych danych można znaleźć w polityce prywatności poszczególnych usług.

Affilinet (Affilinet GmbH)

Affilinet jest baner biznesowy partnerski dostarczone przez AWIN AG.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Niemcy- Polityka prywatności.

AliExpress partnerzy (Alibaba.com Singapur E-commerce Private Limited)

AliExpress partnerski jest partnerem firmy świadczone przez Alibaba.com Singapur E-commerce Private Limited.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Lokalizacja przetwarzania: Singapur- Polityka prywatności.

Afiliacje Amazon (Amazon)

Amazon afiliacja jest komercyjna przynależność świadczone przez Amazon.com Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Amazon Omakase (Amazon)

Amazon Omakase jest baner biznesowy partnerski świadczone przez Amazon.com Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Program partnerski Anastore (Anastore Bio S. L.)

Program partnerski Anastore jest firmą Afilianta dostarczonym przez Anastore Bio S. L.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce leczenia: Francja- Polityka prywatności.

Wydajność zawartości i testowanie funkcjonalności (testowanie A/B)

Usługi zawarte w tej sekcji umożliwiają właścicielowi śledzenie i analizowanie odpowiedzi użytkownika dotyczącej ruchu w sieci lub zachowań dotyczących zmian w strukturze, tekście lub jakimkolwiek innym komponencie tej aplikacji.

Adobe test & target (Firma Adobe Systems Incorporated)

Adobe test & target to test A/B dostarczony przez firmę Adobe Systems Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Wyświetlanie zawartości z platform zewnętrznych

Ten typ usługi pozwala na przeglądanie zawartości znajdującej się na zewnętrznych platformach bezpośrednio ze stron tej aplikacji i interakcję z nimi.
Ten typ usługi może nadal zbierać dane dotyczące ruchu w sieci Web do stron, na których zainstalowano usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy go nie używają.

3BMeteo widget (Meteosolutions Srl)

Widget 3BMeteo jest usługą wyświetlania treści dostarczonych przez 3BMeteo i Meteosolutions SRL.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: Włochy- Polityka prywatności.

Czcionki internetowe Adobe Edge (Adobe Systems Incorporated)

Adobe Edge Web Fonts to usługa przeglądania czcionek dostarczanych przez firmę Adobe Systems Incorporated, która oferuje integrację takich treści w ramach swoich stron.
Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; różne typy danych są określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Działania w zakresie zarządzania danymi

Ten typ usługi pozwala właścicielowi na korzystanie z danych aktywności zebranych z urządzenia użytkownika w celu zapewnienia, że ta aplikacja działa lub zapewnia określoną funkcjonalność. Może to obejmować ruchy, bicie serca, wysokość lub dane dotyczące otaczającego środowiska.
Jak opisano poniżej, osoby trzecie mogą uczestniczyć w monitorowaniu działań.
Większość urządzeń pozwala użytkownikowi kontrolować, które dane są dostępne lub przechowywane.

Dane aktywności wykryte przez urządzenie (Ta aplikacja)

Ta aplikacja korzysta z niektórych danych aktywności śledzone przez urządzenie do działania lub w celu zapewnienia określonych funkcji.
Zebrane dane osobowe: Grupa krwi; miary i indeksy organizmu; Data urodzenia; żywność dla biznesu; Płci dane dotyczące aktywności, ogólne; tętno i inne istotne dane; działań w zakresie przemieszczania się; czynności snu.

Apple HealthKit (Apple Inc.)

HealthKit to usługa zarządzania danymi o aktywności dostarczany przez firmę Apple Inc., która umożliwia posiadaczowi dostęp do danych dotyczących aktywności lub ich przechowywanie.
Zebrane dane osobowe: Grupa krwi; miary i indeksy organizmu; Data urodzenia; żywność dla biznesu; Płci dane dotyczące aktywności, ogólne; tętno i inne istotne dane; działań w zakresie przemieszczania się; czynności snu.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Zarządzanie płatnościami

Usługi przetwarzania płatności umożliwiają tej aplikacji przetwarzanie płatności kartą kredytową, przelewem bankowym lub w inny sposób. Aby zapewnić większe bezpieczeństwo, ta aplikacja udostępnia tylko informacje niezbędne do wykonania transakcji z pośrednikami finansowymi, którzy obsługują transakcję.
Niektóre z tych usług mogą również zezwalać na wysyłanie wiadomości do czasu użytkownika, takie jak wiadomości e-mail zawierające faktury lub powiadomienia związane z płatnościami.

2Checkout (2Checkout.com, Inc.)

2Checkout jest usługą płatniczą dostarczany przez 2Checkout.com, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Płatność (płatność B. V.)

Płatność jest usługą płatniczą dostarczany przez Payment B. V.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania danych: Holandia- Polityka prywatności.

Allopass (Groupe Hi-Media USA, Inc.)

Allopass jest usługą płatniczą dostarczany przez Groupe Hi-Media USA, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Płatności Amazon (Amazon)

Amazon Payments to usługa płatnicza świadczona przez Amazon.com, Inc., która pozwala użytkownikom dokonywać płatności online za pomocą swoich poświadczeń Amazon.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Zapoznaj się z polityką prywatności, polityką prywatnościAmazon.

Apple Pay (Apple Inc.)

Apple Pay to usługa płatnicza świadczona przez Apple Inc., która pozwala użytkownikom dokonywać płatności za pośrednictwem swoich telefonów komórkowych.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Infrastruktura hostingu i zaplecza

Ten typ usługi ma na celu hosting danych i plików, które umożliwiają tej aplikacji do wykonania i rozproszonych, a także zapewnić infrastrukturę gotowy do uruchomienia określonych funkcji lub części tej aplikacji. Niektóre z tych usług działają za pośrednictwem serwerów rozproszonych geograficznie, co utrudnia ustalenie rzeczywistej pozycji, w której przechowywane są dane osobowe.

Sieć dostarczania treści Akamai (Akamai Technologies, Inc.)

Akamai to usługa hostingowej dostarczana przez Akamai Technologies, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Algolia (Algolia SAS)

Algolia jest gospodarzem usługi i back-end dostarczonych przez Algolia SAS.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce leczenia: Francja- Polityka prywatności.

Amazon Web Services (AWS) (Amazon)

Amazon Web Services (AWS) to usługa hostingowa i serwery zaplecza udostępniane przez Amazon Web Services, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Zapoznaj się z polityką prywatności, polityką prywatnościAmazon. Uczestnik do tarczy prywatności.

Interakcje z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami

Ten rodzaj usługi umożliwia interakcję z sieciami społecznościowymi lub innymi zewnętrznymi platformami bezpośrednio ze stron tej aplikacji.
Interakcja i informacje uzyskane przez aplikację są zawsze przedmiotem ustawień prywatności dla każdej sieci społecznościowej.
Ten typ usługi nadal może zbierać dane o ruchu dla stron, na których zainstalowano usługę, nawet wtedy, gdy użytkownicy go nie używają.
Firma Microsoft zaleca, aby odłączyć od swoich usług, aby upewnić się, że dane, które zostały przetworzone w tej aplikacji nie zostanie ponownie dołączony do profilu użytkownika.

AddThis (AddThis Inc.)

AddThis to usługa świadczona przez Oracle Corporation, która wyświetla widżet umożliwiający interakcję z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami oraz udostępnianie zawartości tej aplikacji.
W zależności od konfiguracji, usługa ta może pokazać widget należących do osób trzecich jako menedżerów sieci społecznej, w którym mogą dzielić się narkotykami. W takim przypadku również strony trzecie, które udostępniają widżet, zostaną poinformowane o interakcjach i danych o użytkowaniu na stronach, na których zainstalowano tę usługę.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

AddToAny (AddToAny LLC)

AddToAny to usługa świadczona przez AddToAny LLC, która wyświetla widżet umożliwiający interakcję z zewnętrznymi sieciami społecznościowymi i platformami oraz udostępnianie zawartości tej aplikacji.
W zależności od konfiguracji, usługa ta może pokazać widget należących do osób trzecich jako menedżerów sieci społecznej, w którym mogą dzielić się narkotykami. W takim przypadku również strony trzecie, które udostępniają widżet, zostaną poinformowane o interakcjach i danych o użytkowaniu na stronach, na których zainstalowano tę usługę.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Przycisk Obserwuj i widgety społecznościowe AngelList (AngelList, LLC.)

Przycisk Follow i widgety społecznościowe AngelList to usługi, które pozwalają na interakcję z siecią AngelList dostarczono przez AngelList, LLC.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości

Ten typ usługi pozwala na zarządzanie bazą danych kontaktów e-mail, kontaktów telefonicznych lub innych informacji kontaktowych do komunikowania się z użytkownikiem.
Usługi te mogą również zbierać dane dotyczące daty i godziny, kiedy wiadomość została wyświetlona użytkownikowi, a także gdy użytkownik ma interakcję z nim, na przykład, klikając łącza zawarte w komunikacie.

4Dem (Advision Srl)

4Dem jest usługą zarządzania adresami e-mail i wysyłania wiadomości dostarczonych przez Advision SRL
Zebrane dane osobowe: adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: Włochy- Polityka prywatności.

Amazonka prosty poczta elektroniczna świadczenie (Amazonka)

Amazon Simple email Service jest usługą zarządzania i wysyłania adresów e-mail dostarczonych przez Amazon.com Inc.
Zebrane dane osobowe: adres e-mail.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Rejestracja i uwierzytelnianie

Rejestrując się lub logując, użytkownicy zezwalają tej aplikacji na ich identyfikację i dają im dostęp do dedykowanych usług.
Jak opisano poniżej, osoby trzecie mogą zapewnić rejestrację i uwierzytelnienie. W takim przypadku aplikacja będzie mogła uzyskać dostęp do niektórych danych przechowywanych przez te usługi stron trzecich w celu rejestracji lub identyfikacji.

1Pass4.Me (Werks wszechstronność)

1Pass4.Me jest rejestracja usługi i uwierzytelnianie jest świadczone przez wszechstronność Werks.
Dane osobowe gromadzone: adres; City Nazwa firmy; gospodarstwa Data urodzenia; adres e-mail; Numer faksu; Nazwa Płci nazwisko; hasło numer telefonu; obrazu zawód Prowincji; Numer ubezpieczenia społecznego (SSN).

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Remarketing i kierowanie behawioralne

Ten typ usługi umożliwia tej aplikacji i jej partnerom do informowania, optymalizacji i wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie tej aplikacji przez użytkownika.
To działanie jest wykonywane przez śledzenie danych użycia i za pomocą plików cookie, informacje przesyłane do partnerów, którzy zarządzają działaniami remarketingowymi i targetowaniem behawioralnym.
Oprócz rezygnacji z usług oferowanych przez którąkolwiek z poniższych serwisów, użytkownik może zdecydować, że nie korzysta z plików cookie usługi innej firmy, odwiedzając stronę, aby zrezygnowaćz inicjatywy dotyczącej reklamy sieciowej.

AdRoll (AdRoll, Inc.)

AdRoll jest usługą reklamową dostarczany przez AdRoll, Inc.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię.

Remarketing Google ads (Google Inc.)

Remarketing Google ads to usługa kierowania remarketingowego i behawioralnego świadczona przez firmę Google, LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której ta aplikacja ma dostęp, która łączy aktywność tej aplikacji z siecią reklamową Google ads i DoubleClick cookie. Użytkownicy mogą zdecydować, że nie będą używać plików cookie Google do dostosowywania reklam, odwiedzając ustawienia reklam Google.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatnościzrzeczeniesię. Uczestnik do tarczy prywatności.

Funkcje społecznościowe

Zapraszanie i sugerowanie znajomych (Ta aplikacja)

Niniejsza aplikacja może wykorzystywać dostarczone dane osobowe, aby umożliwić użytkownikom zapraszanie ich znajomych-na przykład poprzez książkę adresową, jeśli jest on podany dostęp-i zaproponować znajomym lub połączeń wewnątrz niego.
Gromadzone dane osobowe: różne rodzaje danych.

Zaproszenia Firebase (Google Inc.)

Firebase był gotowy do uruchomienia jest funkcje społeczne świadczone przez Google, LLC, lub z Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji dostępnej przez tę aplikację, która pozwala użytkownikom na udostępnienie tej aplikacji. Udział może zawierać kody, które odwołują się lub zawarte w tej aplikacji i mogą być dokonywane za pośrednictwem poczty e-mail lub SMS. Udostępnianie jest śledzone z danymi Google Analytics do Firebase, które informuje właściciela, że użytkownik otworzył lub zainstalował tę aplikację na zaproszenie.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności. Uczestnik do tarczy prywatności.

Dynamiczne linki Firebase (Google Inc.)

Firebase Dynamic Links to funkcja serwisu społecznościowego świadczona przez Google, LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, z której uzyskujesz dostęp do tej aplikacji. Dynamiczne linki są śledzone w Firebase lub Google Analytics danych do Firebase, który informuje właściciela o szczegółach podróży użytkownika do i w ramach tej aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności. Uczestnik do tarczy prywatności.

Profil publiczny (Ta aplikacja)

Użytkownicy mogą mieć profile publiczne, które inni użytkownicy mogą wyświetlać. Oprócz dostarczonych danych osobowych, profil ten może zawierać użytkowników korzystających z tej aplikacji.
Dane osobowe gromadzone: adres; City Nazwa firmy; gospodarstwa Data urodzenia; adres e-mail; Imię; Płci położenie geograficzne; nazwisko numer telefonu; obrazu okupacji Prowincji State nazwę użytkownika.

Ochrona przed spamem

Ten rodzaj usługi do analizowania ruchu tej aplikacji, potencjalnie zawierające dane osobowe użytkowników, w celu filtrowania ich z części ruchu, wiadomości i treści, które są rozpoznawane jako SPAM.

Akismet (Automattic Inc.)

Akismet to ochrona przed spamem dostarczana przez Automattic Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

WebPurify (WebFurther, LLC.)

WebPurify jest ochrona przed spamem świadczone przez WebFurther, LLC.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

VERSCaptcha (Werks wszechstronność)

VERSCaptcha to usługa ochrony przed spamem, która jest dostarczana przez wszechstronność Werks.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Mollom (Mollom BVBA)

Mollom to usługa ochrony przed spamem dostarczana przez Mollom BVBA.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Belgia – Polityka prywatności.

Google reCAPTCHA (Google Inc.)

Google reCAPTCHA to ochrona przed spamem dostarczana przez Google, Inc.
Korzystanie z reCAPTCHA podlega polityce prywatności i warunkom korzystania z Google.
Zbierane dane osobowe: pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Optymalizacja i dystrybucja ruchu

Ten typ usługi umożliwia tej aplikacji do rozpowszechniania ich zawartości przy użyciu serwerów zlokalizowanych w różnych krajach i zoptymalizować ich wydajność.
Przetwarzane dane osobowe zależą od charakterystyki i sposobu, w jaki te usługi są realizowane. Ich funkcją jest filtrowanie komunikacji między tą aplikacją a przeglądarką użytkownika.
Biorąc pod uwagę powszechne rozmieszczenie tego systemu, trudno jest określić pozycje, w których są one przenoszone do treści, które mogą zawierać dane osobowe użytkownika.

Sucuri CloudProxy (Sucuri, Inc.)

Sucuri CloudProxy to optymalizacja usług i dystrybucja ruchu dostarczana przez Sucuri, Inc.
Sposób Sucuri CloudProxy jest zintegrowany oznacza, że filtruje cały ruch za pośrednictwem tej aplikacji, czyli komunikacji między tą aplikacją i przeglądarki użytkownika, pozwalając w tym samym czasie do zbierania danych analitycznych z tej aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Hermetyzuje (okłady, Inc.)

Hermetyzuje to optymalizacja usług i dystrybucja ruchu dostarczana przez okłady, Inc.
Sposób, w jaki hermetyzuje jest zintegrowany oznacza, że filtruje cały ruch za pośrednictwem tej aplikacji, czyli komunikacji między tą aplikacją a przeglądarką użytkownika, pozwalając w tym samym czasie zbierać dane analityczne z tej aplikacji.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

CloudFlare (CloudFlare)

CloudFlare jest optymalizacja usług i dystrybucji ruchu jest świadczone przez CloudFlare Inc.
Sposób, w jaki CloudFlare jest zintegrowany oznacza, że filtruje cały ruch za pośrednictwem tej aplikacji, czyli komunikację między tą aplikacją a przeglądarką użytkownika, pozwalając w tym samym czasie zbierać dane analityczne z tej aplikacji.
Zebrane dane osobowe: ciasteczko; różnych typów danych określonych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Użytkownicy zarządzania bazami danych

Ten rodzaj usługi pozwala właścicielowi na tworzenie profili użytkowników z adresu e-mail, nazwiska lub innych informacji, które użytkownik udostępnia tej aplikacji, oraz śledzenie działań użytkownika poprzez funkcjonalność analizy. Te dane osobowe mogą być również dopasowane do publicznie dostępnych informacji o użytkowniku (takich jak profile portali społecznościowych) i wykorzystywane do tworzenia prywatnych profili, które właściciel może wyświetlać i wykorzystywać do ulepszania tej aplikacji.
Niektóre z tych usług mogą również zezwalać na wysyłanie wiadomości do czasu użytkownika, takie jak wiadomości e-mail na podstawie określonych działań wykonywanych w tej aplikacji.

ActiveCampaign (ActiveCampaign, Inc.)

ActiveCampaign jest usługą zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez ActiveCampaign, Inc.
Zebrane dane osobowe: ciasteczko; adres e-mail; różnych typów danych określonych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności. Uczestnik do tarczy prywatności.

Appboy (Appboy, Inc)

Appboy jest usługą zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez Appboy, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

ZOHO CRM (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)

ZOHO CRM jest usługą zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez Zoho Corporation Pvt. Ltd. lub przez ZOHO Corporation B. V, w zależności od lokalizacji, z której uzyskuje się dostęp do tej aplikacji.
Dane osobowe gromadzone: adres, e-mail; różnych typów danych określonych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności. Uczestnik do tarczy prywatności.

Vero (Invc Me, Inc.)

True jest usługą zarządzania i wysyłania adresów e-mail dostarczonych przez Real Holdings Australia Pty. Ltd.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Totango (Totango, LLC.)

Totango jest usługą zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez Totango, LLC.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Informacje o prywatności.

Rdzeń swrve & push (Swrve New Media Inc.)

Swrve jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników, który jest dostarczany przez Swrve New Media Inc.
Ta aplikacja może wysyłać powiadomienia push do użytkownika.
Gromadzone dane osobowe: dane dotyczące użytkowania; różnych typów danych określonych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

SendinBlue Marketing Automation (SendinBlue SAS)

SendinBlue jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników, która jest dostarczana przez SAS SendinBlue.
Zebrane dane osobowe: ciasteczko; adres e-mail; Wykorzystanie danych.

Miejsce leczenia: Francja- Polityka prywatności.

Salesforce Sales Cloud (salesforce.com, Inc.)

Salesforce Sales Cloud to usługa zarządzania bazą danych użytkowników dostarczanych przez salesforce.com, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Salesforce Marketing Cloud (salesforce.com, Inc.)

Salesforce Marketing Cloud to usługa zarządzania bazą danych użytkowników dostarczonych przez salesforce.com, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Pipedrive (Pipedrive OÜ)

Pipedrive jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników dostarczającą Pipedrive OÜ.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: Estonia- Polityka prywatności.

Pardot (Pardot LLC)

Pardot jest usługą zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez Salesforce.com, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Pozyskiwanie ołowiu Marketo (Marketo, Inc.)

Marketo Lead Generation jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników, która jest dostarczana przez Marketo, Inc.
Dane osobowe gromadzone: adres, e-mail; różnych typów danych określonych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

LeadOutcome (LeadOutcome, Inc.)

LeadOutcome jest usługą zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez LeadOutcome, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Intercom (Intercom Inc.)

Intercom jest usługą zarządzania bazą danych użytkowników jest dostarczana przez Intercom Inc. Intercom może być również używany jako środek komunikacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości w naszym produkcie.
Dane osobowe gromadzone: adres, e-mail; różne typy danych są określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

InfusionSoft (oprogramowanie do infuzji, Inc.)

InfusionSoft jest usługą zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez infuzyjny Software, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

HubSpot Lead Management HubSpot, Inc.)

HubSpot Lead Management to usługa zarządzania dla użytkowników bazy danych dostarczonych przez HubSpot, Inc.
Gromadzone dane osobowe: różne typy danych określone w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

HubSpot CRM (HubSpot, Inc.)

HubSpot CRM jest serwisem zarządzania bazą danych użytkownika dostarczany przez HubSpot, Inc.
Dane osobowe gromadzone: adres, adres e-mail; numer telefonu; różnych typów danych określonych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

FullContact (FullContact Inc.)

FullContact to usługa zarządzania bazą danych użytkownika dostarczany przez FullContact Inc.
Gromadzone dane osobowe: Nazwa firmy; Data urodzenia; E-mail Imię; Płci nazwisko różnych typów danych określonych w polityce prywatności usługi.

Miejsce przetwarzania: USA-Polityka prywatności.

Automatyczne zakończenie (Autosend, Inc.)

Autosend jest usługą zarządzania bazą danych użytkownika dostarczany przez Autosend, Inc.
Zebrane dane osobowe: adres, e-mail i numer telefonu.

Miejsce przetwarzania: USA- Polityka prywatności.

Więcej informacji na temat danych osobowych

adnow.com

Aby dowiedzieć się więcej o polityce cookies, przeczytaj https://adnow.com/cookie-policy
Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności, przeczytaj https://adnow.com/privacy-policy

yllix.com

https://yllix.com/en/privacy-policy/

PopMyAds w

https://popmyads.com/privacy

Dostęp do książki adresowej

Ta aplikacja może zażądać dostępu do Twojej książki adresowej.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa w odniesieniu do swoich danych przetwarzanych przez administratora danych.

W szczególności użytkownicy mają prawo wykonać następujące czynności:

 • Wycofanie zgody w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo odwołać zgodę, jeśli uprzednio wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej innej niż zgoda. Dalsze szczegóły podano w poniższej sekcji.
 • Dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo wiedzieć, czy dane są przetwarzane przez administratora danych, uzyskać ujawnienie niektórych aspektów przetwarzania i uzyskać kopię przetwarzanych danych.
  Sprawdź i Znajdź poprawkę. Użytkownicy mają prawo zweryfikować poprawność swoich danych i poprosić o jego aktualizację lub korektę.
 • Ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. W pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych. W takim przypadku posiadacz nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika w celach innych niż przechowywanie.
 • Usunięcia danych osobowych. Użytkownik ma prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania usunięcia swoich danych przez właściciela.
 • Odbierać swoje dane w formacie, który jest zbywalny. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie używanym i czytelnym maszynowo oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, przesyłane do innego kontrolera bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie, pod warunkiem że dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi i że traktowanie opiera się na zgodzie użytkownika, na umowie, której użytkownik jest częścią lub na zobowiązania wynikające z umowy przedkontraktowej.
 • Złożyć skargę. Użytkownicy mają prawo złożyć skargę do właściwego organu, w celu ochrony danych.

Szczegółowe informacje na temat prawa do sprzeciwu wobec traktowania

W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej przypisanej właścicielowi lub do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu traktowaniu, podając powód w odniesieniu do ich szczególnej sytuacji w celu uzasadnienia sprzeciwu.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że jeśli ich dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mogą Państwo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu w dowolnym momencie bez podania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy posiadacz przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą odwoływać się do odpowiednich sekcji tego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika mogą być kierowane do właściciela poprzez dane kontaktowe podane w niniejszym dokumencie. Wnioski te mogą być wykonywane nieodpłatnie i będą kierowane przez właściciela tak szybko, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Polityka cookies

Ta aplikacja korzysta z plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, użytkownik może odwołać się do zasad dotyczących plików cookie.

Więcej informacji na temat gromadzenia i przetwarzania danych

Działania prawne
Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez administratora danych, w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z niniejszej aplikacji lub powiązanych usług.
Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych na żądanie władz publicznych.

Więcej informacji na temat danych osobowych użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, niniejsza aplikacja może udostępnić użytkownikowi dodatkowe informacje i kontekst dotyczące określonych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych na żądanie.

Dzienniki systemowe i konserwacja
W celach operacyjnych i konserwacji, ta aplikacja i wszystkie usługi innych firm mogą zbierać pliki, które rejestrują interakcję z tą aplikacją (dzienniki systemowe) przy użyciu innych danych osobowych (takich jak adres IP) w tym celu.

Informacje niezawarte w niniejszych zasadach
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych może być wymagane od właściciela w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku tego dokumentu.

Sposób obsługi żądań „Nie śledź”
Ta aplikacja nie obsługuje żądań „Nie śledź”.
Aby ustalić, czy którekolwiek z usług innych firm, które są zgodne z żądaniami „Nie śledź”, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany w polityce prywatności
Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie poprzez powiadomienie użytkowników na tej stronie, ewentualnie w ramach niniejszej aplikacji, i/lub-o ile jest to technicznie i prawnie wykonalne-poprzez wysłanie zawiadomienia do użytkowników, korzystając z informacji kontaktowych dostępnych właścicielowi. Zdecydowanie zalecamy sprawdzenie tej strony często, przez odniesienie do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

Jeśli zmiany wpływają na działania związane z przetwarzaniem dokonywane na podstawie zgody użytkownika, posiadacz będzie musiał w razie potrzeby zebrać nową zgodę użytkownika.